Trình bày cấu trúc công ty thương mại bằng ba danh mục chính của hệ thống.

  • Cửa hàng – sử dụng đơn vị tổ chức này của công ty bán hàng cho khách; 

  • Kho bãi – nơi cất giữ hàng hóa trong cửa hàng; 

  • Doanh nghiệp – danh mục chủ thể hoạt động kinh tế và pháp lý của công ty.

Trong cửa hàng có thể có nhiều kho bãi khác nhau được sử dụng để lưu hàng hóa hoặc bán lẻ. Mỗi kho bãi trong cửa hàng thuộc doanh nghiệp cụ thể của công ty.

Có thể xác định một trong số các kho của cửa hàng là kho tiếp nhận, còn kho khác là kho bán. Theo mặc định, điền các kho này vào chứng từ khi lập phiếu nhập kho và phiếu xuất kho. Kho tiếp nhận có thể trùng với kho bán.

Trong cấu hình để tách biệt ghi nhận biến động hàng hóa, có thể trình bày gian hàng trong cửa hàng như là kho bãi riêng biệt có kiểu Gian hàng. Trong chương trình hỗ trợ phân bổ bán tự động hàng hóa tiếp nhận theo gian hàng và kho bãi lưu giữ phù hợp với các tùy chỉnh từ trước.

Đối với mỗi cửa hàng, còn có thể xác định quy tắc tạo phân loại mặt hàng và xác định giá bán lẻ. Chi tiết...

Trong chương trình, quản lý biến động hàng hóa riêng biệt theo mỗi doanh nghiệp của công ty thương mại. Đối với doanh nghiệp, xác định hệ thống chịu thuế chung hoặc thuế giản lược và nếu cần có thể thiết lập sử dụng thuế môn bài cho mỗi kho bãi riêng biệt.

Ghi nhận số dư tiền mặt theo nơi cất giữ - quầy thu ngân hoặc quỹ trung tâm của cửa hàng và theo từng doanh nghiệp. Chi tiết...

Để điền đầy đủ nhất biểu mẫu in chứng từ, có xem xét quản lý tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và người chịu trách nhiệm hiện tại.