Chính sách danh điểm của mạng lưới bán lẻ xác định, bán hàng hóa có lợi nhuận lớn nhất đối với người bán và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người mua theo giá nào, ở đâu và vào thời gian nào.

Cấu hình cho phép cung cấp các tính năng tiếp theo để giải quyết nhiệm vụ quản lý danh điểm.

Khuôn dạng cửa hàng – đây là dạng cửa hàng, mà có đặc trưng bởi vị trí, diện tích bán hàng, lĩnh vực, mức giá, chiều rộng và chiều sâu trình bày danh điểm hàng hóa.

Ví dụ, cửa hàng phụ tùng thay thế – đây là ví dụ cửa hàng có khuôn dạng "Chuyên gia trong các thể loại". Cửa hàng có một loạt các phụ tùng ô tô, thông thường, nằm cạnh đường với tấm biển quảng cáo lớn. Trong chương trình cho phép ghi nhận các chỉ tiêu chính về khuôn dạng cửa hàng.

Thể loại hàng hóa – đây là tổng hợp hàng hóa, mà khách chấp nhận chúng là gần giống nhau hoặc hàng hóa để sử dụng chung. Hiểu đơn giản khái niệm thể loại hàng hóa – đó là, người mua đến vì hàng hóa này. 

Nhãn hiệu (thương hiệu) hàng hóa – đây là dấu hiệu hoặc tên gọi đã đăng ký, mà theo đó khách hàng nhận diện được hàng hóa này khác với hàng hóa tương tự. Người sử dụng được phép nhập thể loại hàng hóa đã trình bày trong cửa hàng và nhập nhãn hiệu vào các danh mục riêng biệt của hệ thống.

Để mô tả số lượng danh điểm cửa hàng, các chuyên gia nhập khái niệm chiều rộng danh điểm – số lượng thể loại đã trình bày và chiều sâu thể loại – số lượng mục mặt hàng đã trình bày trong thể loại này. Cấu hình cho phép quản lý các chỉ tiêu chính của chiều sâu danh điểm, quản lý hạn mức đối với mỗi thể loại có chi tiết hóa theo nhãn hiệu. Như vậy, hạn mức – đây là công cụ dự tính thành phần của thể loại danh điểm và phân chia không gian kệ hàng trong gian hàng, nếu bán hàng từ số dư của gian hàng, mà không phải theo mẫu.

Chương trình cho phép kiểm soát bổ sung thể loại và việc sẵn có hàng hóa đã xác định vào danh điểm theo số dư mỗi cửa hàng bằng các báo cáo.

Xác định danh điểm cửa hàng bằng khuôn dạng cửa hàng như: khả năng của gian hàng, vị trí và nhóm khách hàng chính.

Chuyên gia marketing có thể xác định, cụ thể các mặt hàng nào sẽ bổ sung cho thể loại trong các cửa hàng có khuôn dạng này, khi nào dự tính mua, bắt đầu bán và bán theo giá nào. Ngoài ra, có thể loại bỏ mặt hàng khỏi danh điểm theo trình tự kế hoạch – xác định ngày kết thúc mua hàng và dừng bán mặt hàng còn lại. Trong chương trình cho phép thiết lập kiểm soát giao dịch với hàng hóa áp dụng riêng cho từng cửa hàng.

Để lập danh điểm cân bằng, có thể tiến hành phân tích bán các thể loại và nhãn tem hàng hóa khác nhau có tính đến vai trò của nó trong danh điểm. Chương trình cung cấp cho người lãnh đạo bộ phận marketing và mua hàng các công cụ kiểm soát việc bổ sung thể loại hàng hóa và kiểm soát trưng bày mặt hàng đã nhập vào danh điểm trên các kệ hàng trong cửa hàng.