Trong cấu hình hỗ trợ các phương pháp khác nhau quản lý giá bán lẻ trong mạng lưới bán hàng. Người quản lý văn phòng trung tâm của mạng lưới có thể ấn định giá bán lẻ cho toàn bộ mạng lưới nói chung, cũng như đối với khuôn dạng cửa hàng hoặc mỗi cửa hàng riêng biệt. Ngoài ra, người quản lý cửa hàng có thể ấn định giá bán lẻ cho mỗi nhóm mặt hàng riêng biệt.

Việc phân chia giá với mục đích khác nhau hoặc phân chia giá bán lẻ của các khuôn dạng cửa hàng khác nhau, cũng như cho phép người sử dụng quản lý giá đạt được nhờ dạng giá. Đối với mỗi mặt hàng, có thể ấn định nhiều dạng giá với mục đích khác nhau.

Đối với mỗi dạng giá, xác định quy tắc tính giá. Có thể tính toán giá dựa vào giá trị giá đã lưu trong cơ sở thông tin và dựa trên dạng giá khác theo công thức tính toán (phụ thu) hoặc do người sử dụng nhập thủ công.
 

Công thức tính toán giá có thể bao gồm trong đó các dạng giá khác nhau, toán tử và hàm khác nhau. Công thức tính toán có liên quan đến tất cả hàng hóa nằm trong Nhóm giá cụ thể.

Đối với mỗi dạng giá, có thể xác định quy tắc làm tròn, thống nhất cho tất cả đơn giá hoặc theo khoảng phụ thuộc vào đại lượng giá. Chương trình hỗ trợ làm tròn "tâm lý", ví dụ 9999 đồng.

Khi nhập thông tin về tiếp nhận hàng hóa, người sử dụng có thể kiểm soát việc thay đổi giá mua hàng hóa và đưa ra quyết định ấn định giá bán lẻ mới. Hệ thống cung cấp công cụ thuận tiện tính giá có tính đến ngưỡng giá đã thiết lập cho hàng hóa này – đại lượng thay đổi giá mua.

Trong chương trình thực thi hoãn áp dụng giá bán lẻ, mà lúc này có thể áp dụng đơn giá mới đã ấn định tại văn phòng trung tâm đối với tất cả mặt hàng hoặc một phần hàng hóa cần thiết phải hoãn để chuẩn bị hàng sắp đặt vào gian hàng.

Ngoài ra, có thể tạo nhãn giá, nhãn tem và in từ chứng từ, cũng như từ giao diện đặc biệt.