Khi sử dụng chế độ quầy thu ngân, cho phép thay thế quyền người sử dụng mà không cần thoát khỏi chương trình. Ví dụ, trưởng thu ngân muốn tạo chứng từ rút tiền, cần đọc mã thẻ của họ để kích hoạt tính năng rút tiền. Xác định hạn chế tính năng của thu ngân khi làm việc ở chế độ quầy thu ngân bằng cách kết hợp tùy chỉnh chung giao diện quầy thu ngân và quyền bổ sung của người sử dụng.

Trong chương trình xem xét hai tùy chỉnh quầy thu ngân từ trước: đối với cửa hàng thực phẩm và cửa hàng phi thực phẩm. Tuy nhiên, người quản trị hệ thống có thể tạo số lượng tùy chỉnh cần thiết có tính đến đặc điểm làm việc của các cửa hàng khác nhau.

Sắp xếp tùy chỉnh giao diện quầy thu ngân trên ba trang: Tùy chỉnh chung, Tùy chỉnh nhanh và Tùy chỉnh thanh lệnh dưới.

Nói chung, các tùy chỉnh chung quầy thu ngân quản lý hành vi của chương trình khi lập chứng từ bán lẻ. Ví dụ, bằng tùy chỉnh chung xác định tính năng nhập giá trị đơn giá tùy ý, nếu chưa ấn định giá bán, xác định in chứng từ khi nhận hàng bán bị trả lại, khảo sát ý kiến khách hàng, cũng như hành vi của nhiều biểu mẫu.

Trên trang Chọn nhanh hàng hóa, có thể thực hiện tùy chỉnh phím tắt đối với hàng hóa bán thường xuyên, nhưng không có mã vạch công nghiệp. Đối với các phím trên thanh lệnh chọn nhanh hàng hóa trong giao diện quầy thu ngân, có thể hiển thị hàng hóa.

Việc tùy chỉnh thanh lệnh dưới chính là lựa chọn lệnh cần thiết để làm việc trong số danh sách 26 lệnh thiết lập từ trước. Hỗ trợ lệnh ghi nhận bán hàng cá nhân và thay thế quyền người sử dụng, rút tiền và nhập tiền, quản lý hoãn phiếu, hủy phiếu, làm việc với thẻ khách hàng thân thiết và chiết khấu, quản lý thiết bị đã kết nối đến quầy thu ngân và in chứng từ.

Việc tùy chỉnh cá nhân người sử dụng xác định truy cập đến thao tác đã tùy chỉnh trong quầy thu ngân. Có thể cung cấp cho thu ngân tính năng soạn các trường trong phần bảng của phiếu tính tiền, ghi nhận thẻ ưu đãi, thăm dò ý kiến khách hàng, lập chứng từ nhận hàng bán bị trả lại, kiểm soát số dư khi lập phiếu, ngoài ra cho phép sử dụng các tính năng do tùy chỉnh chung quầy thu ngân xác định. Trên màn hình vẫn hiển thị một số lệnh không được phép đối với thu ngân bình thường, nhưng thu ngân không sử dụng được các lệnh đó.

Chương trình cung cấp tính năng thiết lập trình tự làm tròn số tiền trong phiếu có lợi cho người mua trong cửa hàng cụ thể. Ngoài ra, có thể ấn định dạng giá bán tối thiểu. Khi tự động tính toán chiết khấu, hệ thống sẽ thay thế đơn giá có chiết khấu sang đơn giá bán tối thiểu, nếu chiết khấu đó là quá lớn.

Phần lớn số lượng tùy chỉnh cho phép thực hiện tùy chỉnh nhỏ chương trình tại quầy thu ngân, tính đến phân bổ đặc biệt trách nhiệm của nhân viên cửa hàng và lập chứng từ bán hàng với tốc độ nhanh nhất.