Khi sử dụng chung các cấu hình, ghi nhận kế toán nghiệp vụ việc luân chuyển, số dư hàng hóa và tiền mặt trong cấu hình "BÁN LẺ". Cấu hình "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP" đảm bảo kế toán pháp quy các giao dịch. 

Việc sử dụng đồng thời hai cấu hình có một loại các lợi thế sau:

  • Sử dụng đầy đủ chứng năng phục vụ chuyên biệt bán lẻ (quầy thu ngân); 

  • Cấu hình "1C:BÁN LẺ" cho phép tiến hành ghi nhận các giao dịch hàng hóa trực tiếp tại nơi thực hiện nghiệp vụ, đồng thời chỉnh sửa linh hoạt lỗi và các sai sót;

  • Việc phân chia kế toán nghiệp vụ và kế toán doanh nghiệp cho phép nhận dữ liệu đã kiểm tra về biến động và trạng thái số dư hàng hóa và tiền mặt;

  • Trong cấu hình "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP" hợp nhất dữ liệu, cần thiết để đánh giá kết quả tài chính hoạt động của doanh nghiệp, kế toán pháp quy và nộp báo cáo.

Khi sử dụng chung cấu hình "1C:BÁN LẺ" "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP" có xem xét sơ đồ phân chia trách nhiệm cho người sử dụng được xác định từ trước. Mỗi một người sử dụng làm việc trong một cấu hình. 

Trong cấu hình "1C:BÁN LẺ":

  • Người quản lý văn phòng trung tâm nhập thông tin về kho bãi và quỹ tiền mặt của cửa hàng, về hàng hóa và nhà cung cấp, phân bổ hàng hóa theo kho, ấn định giá bán lẻ và chiết khấu;

  • Người quản lý gian hàng tại cửa hàng lập chứng từ tiếp nhận hàng hóa vào cửa hàng và trả lại hàng cho nhà cung cấp, lập chứng từ điều chuyển hàng hóa sang cửa hàng khác, ghi nhận kết quả kiểm kê và ghi giảm hàng hóa;

  • Thu ngân quỹ tiền mặt lập chứng từ nhận/chi tiền vào quỹ cửa hàng, trả tiền lương cho nhân viên cửa hàng;

  • Thu ngân lập chứng từ bán lẻ và nhận hàng bán bị trả lại. 

Trong cấu hình "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP":

  • Kế toán nhập thông tin về đối tác của các hợp đồng kinh tế và tài liệu đã cung cấp theo các hợp đồng kinh tế, tiến hành kế toán doanh nghiệp các nghiệp vụ kinh tế, nhập hoặc làm rõ thông tin cần thiết để thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản với nhà cung cấp, lập bảng kê thanh toán lương trong cửa hàng.

Trao đổi dữ liệu giữa cấu hình "1C:BÁN LẺ""1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP" ở mức độ chứng từ và thông tin tra cứu. Khi chuyển dữ liệu từ cấu hình "1C:BÁN LẺ" sang cấu hình " 1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ", không chuyển một phần thông tin cần thiết chỉ đối với kế toán nghiệp vụ số dư hàng hóa và tiền mặt, nhưng sẽ tự động bổ sung thêm thông tin cần thiết để phản ánh đúng các chứng từ trong kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp. Ví dụ, không chuyển chứng từ điều chuyển hàng hóa và tiền mặt trong nội bộ cửa hàng từ "1C:BÁN LẺ" sang "1C:KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP", nhưng bổ sung tài khoản ghi nhận hàng hóa, tài khoản hạch toán với đối tác khi chuyển dữ liệu.

Khi trao đổi thông tin tra cứu, cần đưa ra quyết định tổ chức, cấu hình nào sẽ là "chủ sở hữu" kiểu dữ này của thông tin tránh trùng lặp bản ghi. Ví dụ, chuyển dữ liệu hai chiều về nhà cung cấp hàng hóa, tài khoản ngân hàng của họ, do vậy có thể nhập dữ liệu vào cấu hình bất kỳ.

Các bảng chi tiết so sánh đối tượng cấu hình khi trao đổi có trong tệp cài đặt "Sử dụng chung cấu hình" trong thư mục \ExtFiles\Trao đổi dữ liệu\Trao đổi kế toán doanh nghiệp, của khuôn mẫu cấu hình "1C:BÁN LẺ".