Khi sử dụng chung, cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI" đóng vai trò là hệ thống quản lý và chuyển thông tin tra cứu sang cấu hình "1C:BÁN LẺ 8". Cấu hình "1C:BÁN LẺ" đảm bảo kế toán nghiệp vụ trong các cửa hàng của mạng lưới bán lẻ.

Cấu hình "1C:BÁN LẺ" đã thiết lập trong các cửa hàng, có thể trao đổi dữ liệu với cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI" của văn phòng trung tậm trực tiếp qua nút "1C:BÁN LẺ" chính, mà nút này hợp nhất nhiều cửa hàng. Việc sử dụng cấu trúc liên kết trong mạng với nút chính cho phép giảm lượng tải đến Server văn phòng trung tâm và nâng cao độ tin cậy mở rộng thông tin bằng cách trao đổi nội bộ cấu hình "1C:BÁN LẺ". Trong nút chính của cấu hình "1C:BÁN LẺ" có tính năng kiểm soát số dư hàng hóa tại các cửa hàng trực thuộc và phân bổ lại hàng hóa giữa các cửa hàng.

Việc thiết lập quản lý ghi nhận các giao dịch trong cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI" và thành phần của dữ liệu được truyền có đặc điểm, mà được quy định bằng các hạn chế chức năng của cấu hình "1C:BÁN LẺ".

Sau khi tùy chỉnh trao đổi, người sử dụng sẽ làm việc độc lập trong cả hai cấu hình. Trao đổi dữ liệu phù hợp với lịch biểu trao đổi đã thiết lập.

Trong cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI", người quản lý văn phòng trung tâm nhập thông tin tra cứu về các doanh nghiệp của công ty, thông tin về mặt hàng mới và đơn giá mặt hàng, quản lý công việc với nhà cung cấp, tính toán chi phí bổ sung khi vận chuyển và bán hàng. Khi sử dụng chung các cấu hình, nên quản lý tập trung thông tin tra cứu trong cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI".

Trong cấu hình "1C:BÁN LẺ", người sử dụng nhận thông tin về các thay đổi trong danh mục, tiến hành chuẩn bị trước bán, lập chứng từ bán lẻ, chứng từ kho bãi và tiền mặt.

Khi có sự phối hợp giữa cửa hàng và văn phòng trung tâm, sẽ tổng kết tất cả dữ liệu về cửa hàng. Có nghĩa là, không chuyển vào cấu hình "1C:QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI" thông tin về điều chuyển hàng hóa và tiền mặt trong nội bộ cửa hàng và thông tin chi tiết về doanh thu bán lẻ. Chuyển doanh thu bán lẻ vào các báo cáo hàng ngày về doanh thu bán lẻ theo từng quầy thu ngân. Các giao dịch bên ngoài theo mỗi cửa hàng như: chuyển đầy đủ thông tin về nhận hàng, bán buôn, điều chuyển hàng sang cửa hàng khác, kết quả kiểm kê tại các kho,….

Ví dụ kịch bản làm việc chung của người sử dụng, chỉ dẫn tùy chỉnh các cấu hình và bảng chi tiết so sánh các đối tượng có trong tệp cài đặt "Sử dụng chung các cấu hình" có trong thư mục \ExtFiles\Trao đổi dữ liệu\Trao đổi với quản lý thương mại, phiên bản 2.0 của khuôn mẫu cấu hình "1C:BÁN LẺ".