Hỏi đáp về 1C:KẾ TOÁN 8

"1C:KẾ TOÁN 8" có những ưu việt nào?

Những ưu việt của 1C:KẾ TOÁN 8

Những ưu việt chính của "1C:KẾ TOÁN 8" được giới thiệu trên trang web http://www.1vs.vn/SanPham/1CKETOAN8/ . Trong số những ưu việt cơ bản của "1C:KẾ TOÁN 8", có thể kể ra như sau: 
 • "1C:KẾ TOÁN 8" có giao diện hiện đại, làm việc dễ dàng với phần mềm không chỉ đối với người sử dụng có kinh nghiệm mà còn đối với người mới sử dụng;
 • có thể tiến hành kế toán cho nhiều doanh nghiệp trong cùng một cơ sở dữ liệu;
 • có thể làm kế toán theo lô, sử dụng phương pháp Nhập trước xuất trước (FIFO), Nhập sau xuất trước (LIFO) khi đánh giá hàng tồn kho;
 • kế toán hàng hóa theo giá bán lẻ;
 • kế toán phân tích mặt hàng trong kho có thể tiến hành không chỉ theo giá trị mà còn theo số lượng;
 • khi phản ánh các giao dịch kinh tế trong chứng từ của cấu hình, có thể tự chỉ ra tài khoản kế toán;
 • người sử dụng có thể tạo khoản mục mới, thêm tiểu khoản và sử dụng trong các chứng từ không cần thay đổi cấu hình mẫu.
 
0

"1C:KẾ TOÁN 8" có làm việc tại các doanh nghiệp thực tế không?

"1C:KẾ TOÁN 8" có làm việc tại các doanh nghiệp thực tế không?

Có, hệ thống được áp dụng thành công tại rất nhiều các doanh nghiệp thực tế. Có thể xem ví dụ triển khai "1C:KẾ TOÁN 8" do các đối tác của Hãng 1C thực hiện tại các công ty ở bất kỳ lĩnh vực nào trong danh mục "Các ví dụ triển khai" hoặc trên trang web của Hãng 1C là www.1c.ru.

Ngày 02.03.06 trong "Danh mục các giải pháp ứng dụng" có xác nhận 2.398 bài đăng báo về triển khai «1C:KẾ TOÁN 8».

 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4097-1500485769', 'IBLOCK_ELEMENT', '4097', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể xem ví dụ triển khai "1C:KẾ TOÁN 8" ở đâu?

Có thể xem ví dụ triển khai "1C:KẾ TOÁN 8" ở đâu?

Công ty 1VS cùng với các đối tác triển khai giải pháp phần mềm trên nền tảng 1C:DOANH NGHIẸP 8 tại Việt Nam. Các ví dụ triển khai được đăng tải trong danh mục "Thông tin triển khai". Ở đây chỉ cung cấp một phần nhỏ ứng dụng thành công "1C:KẾ TOÁN 8" bởi vì thông tin này được cung cấp tự nguyện bởi đối tác và được sự cho phép của khách hàng.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4196-1500485561', 'IBLOCK_ELEMENT', '4196', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể sử dụng "1C:KẾ TOÁN 8" để tự động hóa các cơ quan hành chính sự nghiệp không?

Có thể sử dụng "1C:KẾ TOÁN 8" để tự động hóa các cơ quan hành chính sự nghiệp không?

"1C:KẾ TOÁN 8" chỉ dùng để tự động hóa kế toán doanh nghiệp các công ty thương mại. Đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, hiện tại có thể sử dụng phần mềm "1C:KẾ TOÁN 7.7" phiên bản 5, theo địa chỉ: http://www.1c.ru/rus/partners/products/1c/predpr/budget.jsp
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4198-1500485571', 'IBLOCK_ELEMENT', '4198', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Làm thế nào để tìm đối tác của 1VS, liên lạc với ai về ứng dụng "1C:KẾ TOÁN 8"?

Làm thế nào để tìm đối tác của 1VS, liên lạc với ai về ứng dụng "1C:KẾ TOÁN 8"?

Có thể tìm và nhận thông tin chi tiết về đối tác của 1VS tại trang web http://www.1vs.vn/DoiTac/DanhMucDoiTac.php

Ở đây cung cấp bảng kê đầy đủ tất cả công ty đối tác trong tất cả các vùng tại Việt Nam. Bạn có thể lựa chọn công ty trong thành phố của bạn và nhận thông tin chi tiết về ứng dụng "1C:KẾ TOÁN 8" trong lĩnh vực của bạn hoặc gần giống lĩnh vực của bạn. Bạn cũng có thể vào danh mục có chứa ví dụ giải pháp ứng dụng được cung cấp bởi đối tác.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4200-1500485612', 'IBLOCK_ELEMENT', '4200', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Nghe nói là "1C:KẾ TOÁN 8" dành cho công ty lớn, nhưng có thể sử dụng phần mềm ở công ty nhỏ không?

Nghe nói là "1C:KẾ TOÁN 8" dành cho công ty lớn, nhưng có thể sử dụng phần mềm ở công ty nhỏ không?

"1C:KẾ TOÁN 8" trước tiên được định hướng cho công việc tại các doanh nghiệp nhỏ. Nhờ những khả năng mới, phần mềm có thể ứng dụng để giải quyết một loạt vấn đề rộng lớn hơn nhưng định hướng cơ bản không thay đổi.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4202-1500486030', 'IBLOCK_ELEMENT', '4202', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có bản chạy thử "1C:KẾ TOÁN 8" không?

Có bản chạy thử "1C:KẾ TOÁN 8" không?

Công ty 1C không sản xuất bản chạy thử cấu hình mẫu. Bản trình bày cấu hình, phiên bản tiếng Việt được cung cấp bởi công ty 1VS. Tuy nhiên, các bạn có thể dùng thử trực tuyến các sản phẩm trên nền tại 1C:DOANH NGHIỆP trực tiếp qua Internet.

Có thể tải tài liệu về «1C:KẾ TOÁN 8» trên trang web www.1vs.vn trong mục "Tải về", trong đó có giới thiệu những tính năng của phần mềm.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4204-1500485483', 'IBLOCK_ELEMENT', '4204', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Tiến hành kế toán thuế trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có dễ dàng không?

Tiến hành kế toán thuế trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có dễ dàng không?

Kế toán thuế trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" được thực thi theo luật thuế Việt Nam và chuẩn mực kế toán số 17 "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp".

Chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có hệ thống tài khoản kế toán thuế riêng (theo thuế thu nhập doanh nghiệp, thành phần tài khoản và thuộc tính đã thiết lập trong hệ thống tài khoản này khá giống với hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp. Điều đó làm đơn giản hóa việc so sánh dữ liệu kế toán doanh nghiệpkế toán thuế.

Kế toán thuế được tiến hành song song với kế toán doanh nghiệp. Khi kết chuyển chứng từ gốc, chương trình có tạo ra các bút toán theo tài khoản kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, đồng thời tính và phản ánh chênh lệch khi đánh giá tài sản và nguồn vốn với mục đích thực thi yêu cầu chuẩn mực kế toán số 17 "Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp".
 
1 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4206-1500486328', 'IBLOCK_ELEMENT', '4206', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có khó so sánh dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế không?

Có khó so sánh dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế không?

Việc so sánh dữ liệu kế toán doanh nghiệpkế toán thuế được đơn giản hóa rất nhiều trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" nhờ sử dụng hệ thống tài khoản kế toán thuế riêng (theo thuế thu nhập doanh nghiệp). Thành phần tài khoản và thuộc tính đã thiết lập khá giống với hệ thống tài khoản trong kế toán doanh nghiệp. Người sử dụng có thể tự đặt tương ứng các tài khoản kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế bằng chứng từ "Đặt tương ứng các tài khoản KTDN và KTTh".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4208-1500485543', 'IBLOCK_ELEMENT', '4208', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Việc thực thi chuẩn mực kế toán số 17 theo kế toán chênh lệch trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế được tự động hóa đến mức độ nào?

Việc thực thi chuẩn mực kế toán số 17 theo kế toán chênh lệch trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế được tự động hóa đến mức độ nào?

Chương trình "1С:KẾ TOÁN 8" có hệ thống tài khoản kế toán thuế riêng (theo thuế thu nhập doanh nghiệp), hệ thống tài khoản này được sử dụng để kế toán chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn nhằm mục đích thực thi yêu cầu chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp".

Khi kết chuyển các chứng từ gốc trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có tiến hành so sánh dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế bằng biểu ghi thông tin "Tương ứng các tài khoản KTDN và KTTh".  Trong bút toán theo tài khoản kế toán thuế có tính và phản ánh chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn khi đánh giá tài sản và nguồn vốn.

Giao dịch hàng kỳ "Tính thuế thu nhập doanh nghiệp (chuẩn mực kế toán số 17)" chứng từ "Đóng sổ cuối kỳ" tiến hành phân tích dữ liệu kế toán chênh lệch tạm thời và chênh lệc vĩnh viễn khi đánh giá tài sản và nguồn vốn, đồng thời tính tài sản thuế thu nhập hoãn lại và  thuế thu nhập phải nộp hoãn lại  Do thực hiện giao dịch hàng kỳ nên chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp theo kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế bằng nhau.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4210-1500485363', 'IBLOCK_ELEMENT', '4210', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có tài liệu phương pháp về chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" không?

Có tài liệu phương pháp về chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" không?

Để hỗ trợ, công ty 1VS có phát hành một loạt các đầu sách mô tả quy trình tiến hành kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8". Chi tiết có thể xem tại kho sách hoặc các tài liệu về chương trình ở menu Tải về, menu Hỗ trợ.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4212-1500485567', 'IBLOCK_ELEMENT', '4212', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có hay không các lớp học về "1C:KẾ TOÁN 8"?
Công ty 1VS thường xuyên tổ chức các lớp học về "1C:KẾ TOÁN 8" tại các trung tâm của 1VS theo địa chỉ: phòng 1507, tòa nhà Thành Công, 57, Láng Hạ, Hà Nội.
 
"Kế toán doanh nghiệp trong «1C:DOANH NGHIỆP 8»" là khóa học giúp nắm vững công việc với phân hệ kế toán dưới mức độ người sử dụng. Thời gian: 30 tiết.
 
Khóa học "1C:DOANH NGHIỆP 8. Đại cương về thiết kế cấu cấu hình" hướng về nghiên cứu kỹ năng lập trình để xây dựng giải pháp quản lý và kế toán trên 1C:DOANH NGHIỆP.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4227-1500485599', 'IBLOCK_ELEMENT', '4227', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong chương trình có thể cùng tiến hành kế toán cho 2 doanh nghiệp – một doanh nghiệp áp dụng hệ thống thuế chung, còn một doanh nghiệp áp dụng hệ thống thuế khoán không?
Có, trong một cơ sở thông tin của chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có thể tiến hành kế toán cho hai (và nhiều) doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh, một trong số doanh nghiệp đó có áp dụng hệ thống thuế chung, doanh nghiệp còn lại áp dụng hệ thống thuế khoán. Việc tùy chỉnh kế toán theo hệ thống thuế khoán được thiết lập trong chính sách kế toán thuế ở thẻ riêng
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4229-1500485726', 'IBLOCK_ELEMENT', '4229', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Kế toán tiền lương được thực hiện trong mức độ nào? Có tính người bị ốm và nghỉ phép không?
Kế toán tiền lương được thực hiện trong cấu hình mẫu "Kế toán doanh nghiệp" tại phân hệ đặc biệt của kế toán tiền nhân sự và tiền lương. Đã tự động hóa: tính và trả lương cùng với liệc lập chứng từ tương ứng (trong đó có chứng từ thanh toán), lương ký quỹ, các khoản trích theo lương, định khoản tiền lương.

Trong cấu hình, không thực hiện việc tính người bị ốm và nghỉ phép trong "1C:KẾ TOÁN 8".

Để tự động hóa công việc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách nhân sự của doanh nghiệp và hạch toán tiền với nhân viên trong đó có thanh toán cho người bị ốm và nghỉ phép, nên sử dụng phần mềm "1C:Nhân sự & Tiền lương 8".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4231-1500486092', 'IBLOCK_ELEMENT', '4231', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể kết nhập vào phần mềm dữ liệu từ "1C:Quản lý thương mại" không?
Có. "1C:KẾ TOÁN 8" có thể sử dụng chung với phần mềm "1C:Quản lý thương mại". Để kết nhập vào "1C:KẾ TOÁN 8", trong cấu hình "Quản lý thương mại" có lập tệp với định dạng XML sau đó kết nhập vào "1C:KẾ TOÁN 8".

Chi tiết về chuyển dữ liệu từ cấu hình "1C:Quản lý thương mại" có thể đọc ở mục "Làm việc chung với các cấu hình khác", hướng dẫn về làm kế toán với cấu hình "Kế toán doanh nghiệp".

 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4233-1500486257', 'IBLOCK_ELEMENT', '4233', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể kết nhập dữ liệu vào chương trình từ chương trình "Tiền lương & Quản trị nhân sự" không?
Có, chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có thể được sử dụng cùng với chương trình "1C:Tiền lương & Quản trị nhân sự 8". Để kết nhập dữ liệu vào chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" từ cấu hình "Tiền lương & Quản trị nhân sự" cần tạo tệp dưới định dạng XML, sau đó kết nhập tệp này vào chương trình "1C:KẾ TOÁN 8".

Chi tiết về việc chuyển dữ liệu từ cấu hình "Quản trị Nhân sự & Tiền lương"có thể đọc trong mục "Cùng làm việc với cấu hình khác" trong cuốn sách Hướng dẫn tiến hành kế toán đối với cấu hình "Kế toán doanh nghiệp".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4235-1500485765', 'IBLOCK_ELEMENT', '4235', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong chương trình có thể làm việc với hệ thống kiểu "Internet-banking" không?
Có, khả năng này có. Chương tình "1C:KẾ TOÁN 8" có trao đổi thông tin với các chương trình kiểu "Internet-banking". Bộ xử lý đặc biệt "Kết nhập/Kết xuất chứng từ thanh toán" (menu "Tiền gửi" – "1C:DOANH NGHIỆP – Internet banking") cho phép:
 • lập chứng từ thanh toán trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" sau đó kết xuất chúng vào chương trình kiểu "Internet-banking" để chuyển cho ngân hàng theo kênh liên lạc điện tử;
 • kết nhập vào chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" từ chương trình kiểu "Internet-banking" thông tin nhận được từ ngân hàng về các giao dịch theo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4237-1500485402', 'IBLOCK_ELEMENT', '4237', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong phần mềm có khả năng kết nhập tự động tỷ giá ngoại tệ không?
Tỷ giá ngoại tệ kết nhập tự động từ trang web của công ty 1VS. Để làm việc đó sử dụng nút "Cập nhật tỷ giá" biểu mẫu danh mục "Tiền tệ" (menu "Tiền mặt & Tiền gửi" -> "Tiền tệ").
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4239-1500485779', 'IBLOCK_ELEMENT', '4239', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong «1C:KẾ TOÁN 8», hàng tháng có tính chi phí công cụ, dụng cụ cấp cho công nhân không?
Có. Việc tính chi phí công cụ, dụng cụ đưa vào sản xuất được thực hiện tự động trong "1C:KẾ TOÁN 8".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4247-1500485958', 'IBLOCK_ELEMENT', '4247', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong phần mềm có thể làm việc với một đối tác như là với người bán và người mua đồng thời được không?
Có. Trong "1C:KẾ TOÁN 8" hạch toán đối trừ với đối tác được ghi vào mục hợp đồng. Phụ thuộc vào loại hợp đồng ấn định trước, có thể làm việc với một đối tác vừa với tư cách là người mua và với tư cách là người bán, người đặt hàng ký gửi và người nhận bán hàng ký gửi.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4249-1500486277', 'IBLOCK_ELEMENT', '4249', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

"1C:KẾ TOÁN 8" có sử dụng mã vạch 2 chiều dành cho bảng khai thuế không?
Có. Khả năng kết xuất dữ liệu báo cáo dưới dạng điện tử đánh mã vạch 2 chiều vào các tờ khai thuế - một trong những ưu việt chính nộp báo cáo trong "1C:KẾ TOÁN 8".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4251-1500485836', 'IBLOCK_ELEMENT', '4251', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Chúng tôi sử dụng chỉ một phần tài sản cố định vào thời gian mùa hè. Có thể tính khấu hao theo mùa trong "1C:KẾ TOÁN 8" không?
Có, có thể. Để làm việc đó trong «1C:KẾ TOÁN 8» có sử dụng lịch biểu tính khấu hao mà trong đó có chỉ ra việc phân bổ khấu hao theo các tháng trong năm.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4253-1500486000', 'IBLOCK_ELEMENT', '4253', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có thể lập chứng từ trả lại hàng cho người bán không?
Có, khả năng này có trong "1C:KẾ TOÁN 8". Để trả lại hàng mua trước đây cho người bán, có sử dụng chứng từ "Trả lại hàng cho người bán". Việc trả lại hàng có thể được lập ra để cho người bán hoặc người thuê gia công.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4255-1500486001', 'IBLOCK_ELEMENT', '4255', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể in trực tiếp từ chương trình danh mục hoặc nhật ký chứng từ không?
Có, khả năng này có. Chương trình "1С:KẾ TOÁN 8" cho phép bất kỳ danh mục hoặc danh sách chứng từ nào cũng có thể đưa ra văn bản dạng bảng hoặc văn bản thuần để in. Khi đó, trong tùy chỉnh có thể chỉ ra đích thị cột nào của danh sách đưa ra in. Có thể tùy chỉnh sơ bộ danh sách như đặt chiều rộng, chiều cao và vị trí của các cột.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4257-1500485794', 'IBLOCK_ELEMENT', '4257', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể thay đổi thành phần danh mục trong "1C:KẾ TOÁN 8" không?
Có thể thay đổi được. Ví dụ, trong "1C:KẾ TOÁN 8" đối với vật tư, hàng hóa, bán thành phẩm, thiết bị, công cụ và dụng cụ, việc làm và dịch vụ, có thể sử dụng chung một danh mục "Mặt hàng". Các chi phí sản xuất, sản xuất chung và chi phí kinh tế trong "1C:KẾ TOÁN 8" được sử dụng cùng một danh mục "Dạng chi phí".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4259-1500485925', 'IBLOCK_ELEMENT', '4259', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có hay không trong phần mềm khả năng ghi nhận hàng bán bị trả lại từ người mua?
Có, khả năng này có. Trong "1C:KẾ TOÁN 8" để nhận hàng bán bị trả lại từ người mua trước đây, có sử dụng chứng từ "Nhận hàng bán bị trả lại". Việc tiếp nhận hàng bán bị trả lại có thể được lập ra dành cho người mua hoặc người nhận bán hàng ký gửi, bán lẻ cũng như bán sỉ.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4261-1500485377', 'IBLOCK_ELEMENT', '4261', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có các giao dịch liên quan bao bì trong phần mềm không?
Có. Trong "1C:KẾ TOÁN 8" tự động hóa các nghiệp vụ kế toán liên quan tới bao bì luân chuyển sử dụng nhiều lần mà thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (bao bì giao cho người mua và người mua phải trả lại) cũng như không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp (bao bì sau này phải được trả lại cho người bán). Tính thuế các giao dịch này và hạch toán với người bán và người mua.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4263-1500485892', 'IBLOCK_ELEMENT', '4263', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Phần mềm có kế toán các giao dịch liên quan đến áp dụng thuế suất GTGT 0% không?
Có. Trong "1C:KẾ TOÁN 8", có tự động hóa kế toán thuế GTGT khi mua hàng với thuế suất GTGT 0%. Tự động hóa hiển thị xác nhận thuế suất GTGT 0%, trong trường hợp không xác nhận tính thuế GTGT phải nộp vào ngân sách. Khấu trừ theo hàng mua không được thực hiện cho đến khi xác nhận hoặc không xác nhận tính hợp pháp của việc áp dụng thuế suất GTGT 0% đối với các giao dịch mua bán. Thuế GTGT dành cho chi gián tiếp có thể được phân bố theo các giao dịch mua bán chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT 0%.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4265-1500486258', 'IBLOCK_ELEMENT', '4265', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong chương trình "1C:KẾ TOÁN 8" có thể tính hàng hóa trong bán lẻ bằng cách sử dụng tài khoản 1569 "Lãi thương mại" không?
Có, khả năng này có trong "1C:KẾ TOÁN 8". Nếu chọn trong tùy chỉnh chính sách kế toán của doanh nghiệp phương pháp đánh giá hàng hóa trong bán lẻ theo giá bán thì trong kế toán doanh nghiệp sẽ sử dụng được tài khoản 1569 "Lãi thương mại".
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4267-1500485432', 'IBLOCK_ELEMENT', '4267', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Nhập số dư tài sản cố định đầu kỳ vào "1C:KẾ TOÁN 8" như thế nào?

Số dư tài sản cố định được nhập vào "1C:KẾ TOÁN 8" bằng chứng từ đặc biệt "Nhập số dư đầu TSCĐ hữu hình". Với sự trợ giúp của chứng từ này, có thể nhập tất cả thông tin dành cho kế toán TSCĐ tiếp theo: tên TSCĐ, ngày tiếp nhận vào kế toán, ngày đưa vào sử dụng, phương pháp tính khấu hao, hao mòn lũy kế…

Đối với phiên bản 2.0, có sử dụng chứng từ chuyên dụng nhập số dư đầu, trong đó có phần hành về TSCĐ.

 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4269-1500485410', 'IBLOCK_ELEMENT', '4269', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Chúng ta có thể liệt kê hàng hóa tại điểm bán hàng theo giá trị không?
Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có trợ giúp kế toán hàng bán lẻ tại các điểm bán hàng chưa tự động hóa. Khi chọn phương thức đánh giá hàng hóa theo giá bán tại các điểm bán hàng chưa tự động hóa, hàng hóa chỉ được liệt kê dưới dạng giá trị.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4271-1500485757', 'IBLOCK_ELEMENT', '4271', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có bảo đảm kiểm soát việc lưu giữ công cụ, dụng cụ cung cấp cho công nhân không?
Có, để bảo đảm kiểm soát việc lưu giữ công cụ, dụng cụ, kiểm kê tài sản và những gì thuộc tài sản được đưa vào sản xuất, có sử dụng tài khoản ngoài bảng.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4273-1500486086', 'IBLOCK_ELEMENT', '4273', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Thế nào là hỗ trợ người sử dụng qua Internet?
Công ty “1VS” cung cấp cho người đăng ký dịch vụ bổ sung về việc hỗ trợ thông tin công nghệ - “Hỗ trợ qua Internet” trên trang web http://www.1vs.vn/HoTro/. Bạn có thể đăng ký trên trang web này và tự mình cập nhật phần mềm và biểu mẫu báo cáo vào ngày phát hành, cũng như biết kế hoạch phát bản các phiên bản mới, mô tả thay đổi và phương pháp giải quyết vấn đề này.

Đối với người sử dụng, “1C:KẾ TOÁN 8” cung cấp thông tin phản ánh thay đổi luật pháp.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4275-1500485839', 'IBLOCK_ELEMENT', '4275', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có khả năng kết nối thiết bị in hóa đơn không?
Có. Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có hỗ trợ việc kết nối với máy tính tiền để in hóa đơn khi lập phiếu thu tiền mặt.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4277-1500485978', 'IBLOCK_ELEMENT', '4277', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể lập sổ kiểm kê tài sản cố định trong "1C:KẾ TOÁN 8" không?
Có, sổ kiểm kê tài sản cố định trong "1C:KẾ TOÁN 8" có thể lập tự động cho bất kỳ giai đoạn nào dành cho người chịu trách nhiệm về vật tư, cả công ty hoặc cho mỗi bộ phận.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4279-1500486317', 'IBLOCK_ELEMENT', '4279', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Phần mềm được tự động hóa ở mức độ nào đối với các giao dịch mua bán ngoại tệ?
Trong "1C:KẾ TOÁN 8" đã tự động phản ánh các giao dịch mua bán ngoại tệ, trong đó có:
 • chuyển khoản tiền Việt để mua ngoại tệ cho ngân hàng;
 • kế toán ngoại tệ được mua vào tài khoản ngoại tệ của công ty;
 • trả lại số dư tiền mặt không được sử dụng;
 • ghi giảm ngoại tệ từ tài khoản ngoại tệ để bán;
 • thu tiền Việt vào tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp khi bán ngoại tệ.
 • khi phản ánh các giao dịch ngoại tệ tự động tính và phân bổ chênh lệch tỷ giá.
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4281-1500486112', 'IBLOCK_ELEMENT', '4281', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });

Có thể tính dịch vụ gia công trong "1C:KẾ TOÁN 8" không?
Có, trong "1C:KẾ TOÁN 8" tự động hóa kế toán sản xuất gia công. Thực hiện các phương thức gia công sau: công ty cung cấp dịch vụ gia công (đóng vai trò là người gia công), công ty nhận dịch vụ của đối tác về gia công (nghĩa là đóng vai trò là người đi thuê gia công).
 
0 BX.ready(function() { if (!window.RatingLike && top.RatingLike) RatingLike = top.RatingLike; if (typeof(RatingLike) == 'undefined') return false; RatingLike.Set( 'IBLOCK_ELEMENT-4283-1500485667', 'IBLOCK_ELEMENT', '4283', 'N', '', {'LIKE_Y' : 'Like', 'LIKE_N' : 'Like', 'LIKE_D' : 'Like'}, 'light', '' ); if (typeof(RatingLikePullInit) == 'undefined') { RatingLikePullInit = true; BX.addCustomEvent("onPullEvent-main", function(command,params) { if (command == 'rating_vote') { RatingLike.LiveUpdate(params); } }); } });
 

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Video về 1C:KẾ TOÁN 8 Trang sau

 

Điểm mới trong phiên bản 3.2 Trang trước