Doanh nghiệp bắt buộc định kỳ lập báo cáo pháp quy – bộ báo cáo, trình tự điền báo cáo được thiết lập bởi các chứng từ chuẩn. 1C:KẾ TOÁN 8 làm đơn giản tối đa nhiệm vụ này. Trong 1C:KẾ TOÁN 8 có các mẫu báo cáo sau:  

 

  • bảng cân đối tài khoản; 
  • báo cáo kết quả kinh doanh; 
  • báo cáo lưu chuyển tiền tệ; 
  • thuyết minh báo cáo tài chính… 

Trong chương trình có thực thi nhiều công cụ để thuận tiện làm việc với báo cáo pháp quy: lịch kế toán, khả năng tùy chỉnh danh sách báo cáo, kiểm tra mức độ đúng đắn điền báo cáo và diễn giải các chỉ tiêu của báo cáo.  

 

Chương trình cung cấp tính năng trình bày báo cáo cho cơ quan thuế và quỹ hưu dưới dạng điện tử.  

Mẫu báo cáo pháp quy được thay đổi định kỳ do các quyết định của các cơ quan nhà nước. Công ty 1VS theo dõi các thay đổi này và cho phép người sử dụng của mình cập nhật linh hoạt các mẫu báo cáo pháp quy.