Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Trong phiên bản Tập đoàn 1C:KẾ TOÁN 8 hỗ trợ kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp trong các bộ phận độc lập.  

Luật thuế xác định bộ phận độc lập của doanh nghiệp dựa vào địa chỉ đăng ký. Lãnh đạo doanh nghiệp quyết định tách bộ phận thành bảng cân đối riêng biệt dựa vào nhu cầu cụ thể (phân công trách nhiệm tiến hành kế toán, phân chia giới hạn luân chuyển tài liệu…). Mỗi bộ phận độc lập cần đăng ký tại các cơ quan thuế.  

Trong "1C:KẾ TOÁN 8" TẬP ĐOÀN tiến hành kế toán xuyên suốt theo từng bộ phận của doanh nghiệp được tách hoặc chưa tách ra thành bảng cân đối riêng. Vẫn tiến hành kế toán theo tất cả các tài khoản của kế toán doanh nghiệp. Theo mỗi bộ phận độc lập tiến hành kế toán thu nhập và chi phí, cũng như lợi nhuận thực tế. Đối với mỗi bộ phận độc lập cần chỉ ra địa chỉ, số điện thoại, họ tên người chịu trách nhiệm. Những dữ liệu này được phản ánh trên mẫu in của tất cả chứng từ do bộ phận độc lập viết ra. Chương trình hỗ trợ đánh số riêng biệt chứng từ theo các bộ phận độc lập.  

Giữa các bộ phận được tách ra thành bảng cân đối riêng biệt thực hiện luân chuyển tài liệu kế toán đặc biệt, đó chính là sử dụng các chứng từ đặc biệt có kiểu Giấy báo:  

 

  • Giấy báo TSCĐ hữu hình; 
  • Giấy báo vật tư; 
  • Giấy báo hạch toán; 
Giấy báo theo các nghiệp vụ khác.

 

 

Chứng từ Giấy báo lập bút toán theo tài khoản 136, 336 "Phải thu, phải trả nội bộ". Chương trình hỗ trợ mối liên hệ "Giấy báo đi – giấy báo đến".  

Để phân tích thông tin theo các bộ phận đã tách và chưa tách thành bảng cân đối riêng sử dụng báo cáo chuẩn bất kỳ.

 

Đóng sổ cuối tháng Trang sau

 

 

Kế toán tiền lương Trang trước