Các giao dịch thường kỳ được tiến hành vào cuối tháng được tự động hóa nhờ các thao tác chuẩn của chứng từ đóng tháng.

                                    034-ke-toan-8S.png

Bằng các thao tác chuẩn thực hiện các nghiệp vụ sau:  

 

  • Tính khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình; 
  • Ghi giảm giá quần áo bảo hộ lao động và công cụ dụng cụ đang sử dụng; 
  • Đánh giá lại các khoản ngoại tệ; 
  • Ghi giảm chi phí trả trước; 
  • Xác định các kết quả kinh doanh và đóng các tài khoản đầu 5, đầu 6, đầu 7, đầu 8; 
  • Tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Ngoài ra, chương trình tiến hành kiểm tra trình tự kết chuyển chứng từ nhằm phát hiện lỗi liên quan đến sự thay đổi chứng từ của các kỳ trước. 

 

Để phân tích dữ liệu kế toán sau khi kết chuyển các thao tác chuẩn sử dụng bảng tính hàng kỳ, cũng như các báo cáo kế toán chuẩn.

                                    035-ke-toan-8S.png