Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Chương trình cho phép hạch toán với đối tác theo Việt Nam đồng, ngoại tệ hoặc đơn vị quy ước.

 

 

 

 

Trong chứng từ tiếp nhận và giao hàng có thể chọn một trong số các phương pháp khấu trừ tạm ứng:  

 

  • tự động khấu trừ tất cả các khoản ứng trước trong phạm vi hợp đồng; 
  • khấu trừ ứng trước theo chứng từ cụ thể; 
  • không khấu trừ ứng trước. 
Trong các chứng từ thanh toán có thể chọn một trong số các phương pháp phân bổ thanh toán: 

 

 

  • tự động phân bổ số tiền thanh toán giữa thanh toán nợ theo hợp đồng và khoản ứng trước; 
  • phân bổ số tiền thanh toán giữa thanh toán nợ theo chứng từ cụ thể và khoản ứng trước; 
  • không khấu trừ nợ, đưa toàn bộ số tiền vào khoản ứng trước. 
Trong chương trình có xem xét tính năng tự động khấu trừ công nợ phải thu và phải trả theo các hợp động khác nhau của một đối tác. Có thể chuyển lại nợ từ đối tác này sang đối tác khác, cũng như ghi nhận giảm nợ khó đòi.  

 

Biên bản kiểm tra hạch toán với đối tác được lập tự động và lưu lại trong chương trình. Có thể lập biên bản kiểm tra theo hợp đồng riêng biệt của đối tác, tài khoản hạch toán theo Việt Nam đồng và ngoại tệ.  

Trong chương trình có khả năng tiến hành kiểm kê công nợ phải thu và phải trả của doanh nghiệp. Theo kết quả kiểm kê lập mẫu "Biên bản kiểm tra hạch toán với khách hàng, nhà cung cấp và các bên khác".

 

Dùng thử miễn phí phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN 8

Vật tư Trang sau

 

 

Vốn bằng tiền Trang trước