"1C:KẾ TOÁN 8" dùng để phản ánh đầy đủ các quá trình sản xuất trong kế toán doanh nghiệp: 

tiếp nhận vật tư được sử dụng trong sản xuất và dịch vụ của bên khác có liên quan đến chi phí sản xuất;  

 

  • chuyển vật tư vào sản xuất; 
  • ghi tăng thành phẩm và bán thành phẩm vào kho bãi; 
  • phản ánh dịch vụ được cung cấp cho bộ phận sản xuất đặc biệt; 
  • tính giá thành thực tế của sản phẩm (công việc, dịch vụ); 
  • cung cấp dịch vụ cho bên đặt hàng khác; 
  • kế toán gia công nguyên vật liệu nhận gia công. 

Hoạt động sản xuất có thể được tiến hành như sản xuất chính hoặc sản xuất phụ trợ.  

 

"1C:KẾ TOÁN 8" cũng dành cho các công ty sản xuất có quá trình tổ chức sản xuất khá phức tạp. Khi đó, trong cơ sở dữ liệu có đảm bảo việc nhập tất cả các giai đoạn đi qua của các dòng nguyên vật liệu (công đoạn) giữa các bộ phận của công ty. Người sử dụng có thể lựa chọn phương thức đánh giá chi phí sản xuất khi tùy chỉnh chính sách kế toán: theo các bộ phận và theo các công đoạn. Phương pháp kế toán thứ hai (theo công đoạn) đòi hỏi có trình tự nghiêm ngặt của các dòng nguyên vật liệu và bán thành phẩm qua các bộ phận của công ty.  

Trong chương trình tự động hóa hạch toán giá thành sản phẩm và dịch vụ. Trong tháng, việc kế toán thành phẩm được tiến hành theo giá thành dự tính. Cuối tháng, sẽ tiến hành tính giá thành thực tế của sản phẩm và dịch vụ đã cung cấp.  

1C:KẾ TOÁN 8 cho phép ghi nhận chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc xuất xưởng sản phẩm, cung cấp công việc, dịch vụ. Khi tự động ghi giảm chi phí gián tiếp có thể áp dụng các phương pháp phân bổ khác nhau theo nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ (khối lượng xuất xưởng, giá thành dự tính, công lao động…). Có thể chỉ ra phương pháp phân bổ riêng biệt đối với mỗi bộ phận và mỗi dạng chi phí.  

Để ghi nhận chi phí chung, chương trình hỗ trợ áp dụng phương pháp "direct-costing". Phương pháp này xem xét việc chi phí chung được ghi giảm trong tháng khi phát sinh và được tính đầy đủ vào giá trị của sản phẩm đã bán. Nếu trong doanh nghiệp không áp dụng phương pháp "direct-costing" thì chi phí chung được phân bổ giữa giá trị thành phẩm và sản xuất dở dang.  

Khi tự động hóa các nghiệp vụ kế toán gia công nguyên vật liệu nhận gia công, có các phương án sau:

 

  • Doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ gia công, nghĩa là đóng vai trò người nhận làm gia công; 
  • Doanh nghiệp tiếp nhận các dịch vụ của đối tác, nghĩa là đóng vai trò người đặt gia công.