Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình

"1C:KẾ TOÁN 8" đảm bảo tiến hành kế toán TSCĐ hữu hình theo đúng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 3 "Tài sản cố định hữu hình".  

Tự động hóa các giao dịch kế toán TSCĐ hữu hình bao gồm: nhập, tiếp nhận vào kế toán TSCĐ, nâng cấp, điều động, ghi giảm. Được phép tiếp nhận các chi phí bổ sung có gắn với việc mua và lắp ráp TSCĐ hữu hình và chúng được phản ánh vào thành nguyên giá TSCĐ hữu hình.  

Khi tiếp nhận TSCĐ hữu hình vào kế toán, các thông tin cần thiết cho kế toán và tính khấu hao cũng được nhập vào vào kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Trong kế toán thuế có thể chỉ ra phương pháp thống nhất tính khấu hao theo tài sản được khấu hao.

                                030-ke-toan-8S.png

Có thể phân bổ tổng số khấu hao đã được tính giữa một số tài khoản và đối tượng kế toán phân tích. Đối với các TSCĐ hữu hình mà được sử dụng theo mùa vụ, có thể chỉ ra lịch biểu tính khấu hao.  

Việc tính khấu hao hàng tháng cho tất cả các TSCĐ hữu hình được thực hiện tự động bằng một trong những giao dịch đóng tháng. 

Để phân tích thông tin về việc sẵn có và luân chuyển tài sản cố định trong doanh nghiệp, cũng như số tiền khấu hao đã tính theo kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế (theo thuế thu nhập doanh nghiệp), chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn sử dụng báo cáo "Bảng tính khấu hao tài sản cố định". Thông tin có thể được gom nhóm và lọc theo doanh nghiệp, người chịu trách nhiệm, nhóm khấu hao và các dấu hiệu khác.

 

 

Kế toán tài sản cố hình vô hình

 

Kế toán TSCĐ vô hình được tiến hành theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam số 4 "Tài sản cố định vô hình". 

Tự động hóa các giao dịch kinh tế liên quan đến việc nhập, thanh lý và thay đổi trạng thái TSCĐ vô hình. TSCĐ vô hình có thể được ghi nhận như là kết quả của việc nghiên cứu khoa học, khi đó chi phí cho nghiên cứu khoa học có thể được tính vào thành nguyên giá tài sản vô hình.  

Khi tiếp nhận TSCĐ vô hình vào kế toán, các thông tin cần cho phản ánh TSCĐ vô hình trong các tài khoản kế toán doanh nghiệp và tính khấu hao đều được nhập vào cơ sở dữ liệu.

                               031-ke-toan-8S.png

 

Khấu hao TSCĐ vô hình được tính tự động vào cuối mỗi tháng trong thành phần giao dịch đóng tháng.