Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có đáp ứng các yêu cầu của luật thuế hiện hành.  

Trong phân hệ thanh toán tiền lương bảo đảm lập các báo cáo thuế dưới dạng giấy và dưới dạng điện tử liên quan tới tiền lương, thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. Thực hiện kế toán các khoản trích theo lương. Để quyết toán thuế và lập tờ khai thuế, trong chương trình có sử dụng các Báo cáo pháp quy.  

Đáp ứng các yêu cầu của luật GTGT. Phân hệ GTGT bảo đảm cho việc phản ánh hạch toán thuế GTGT vào các tài khoản kế toán doanh nghiệp, lập hóa đơn GTGT, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra.