Chương trình có tự động hóa công việc quản lý nhân sự theo mỗi doanh nghiệp, bao gồm các chứng từ (Quyết định tiếp nhận vào làm việc, Điều chuyển, Thôi việc) và các báo cáo (Thẻ cá nhân, Danh sách người lao động trong doanh nghiệp).

Trợ giúp tiếp nhận vào làm việc được dùng để nhập nhanh thông tin về người lao động mới. Sau khi nhập thông tin có thể in ngay lệnh tiếp nhận vào làm việc (biểu mẫu T-1). Người lao động có thể được nhận vào vị trí làm việc chính hoặc vị trí kiêm nhiệm.

Tự động hóa các giao dịch tính và trả tiền lương (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản). Để thanh toán tiền lương qua ngân hàng theo thẻ tài khoản của người lao động, chương trình có thực hiện trao đổi thông tin với ngân hàng. 

Tự động tính thuế và các khoản trích theo lương, giữ lại từ lương của người lao động trong doanh nghiệp: thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chương trình có thể lập báo cáo theo thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. Khi thực hiện việc hạch toán có tính đến các trường hợp sau trong doanh nghiệp: người tàn tật, cá nhân cư trú không thường xuyên. 

 

Kế toán bộ phận riêng biệt Trang sau

Kế toán TSCĐ vô hình Trang trước