Kế toán doanh nghiệp là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Người làm kế toán phải được cung cấp các công cụ tự động hóa hiệu quả và đáng tin cậy.  

Nguyên tắc tiến hành kế toán doanh nghiệp được thực thi trong "1C:KẾ TOÁN 8" đáp ứng yêu cầu cao về độ tin cậy và tính hiệu quả, hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam, đồng thời bảo đảm nhu cầu kinh doanh.  

Trong thành phần giải pháp ứng dụng có hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được thiết lập theo quyết định của Bộ tài chính Việt Nam theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 20/12/2014.

                                  06-ke-toan-8S.png

 

Thành phần tài khoản, việc tùy chỉnh kế toán phân tích, kế toán ngoại tệ, kế toán số lượng cho phép tính đến đến những yêu cầu của luật pháp.  

Người sử dụng cũng có thể tự quản lý các phương pháp kế toán trong khuôn khổ tùy chỉnh chính sách kế toán và tạo các tiểu khoản mới.  

Trong kế toán doanh nghiệp truyền thống, các bút toán được dùng để phản ánh các giao dịch kinh tế chỉ theo các tài khoản của kế toán doanh nghiệp. Trong giải pháp ứng dụng "1C:KẾ TOÁN 8" chức năng của bút toán được mở rộng: bút toán có thể được sử dụng để phản ánh các giao dịch kinh tế cả trong kế toán phân tích. Việc này được thực hiện trong bút toán bằng cách sử dụng các đối tượng phân tích bổ sung, hay còn gọi là các khoản mục.  

Khoản mục là đối tượng chi tiết của kế toán phân tích, ví dụ đối tác, kho bãi, bộ phận, người lao động.... Dạng khoản mục được ghi trực tiếp vào các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp.

                                 07-ke-toan-8S.png

 

Phương pháp chính ghi nhận các giao dịch kinh tế trong kế toán là nhập vào cơ sở thông tin chứng từ tương ứng với chứng từ gốc của kế toán doanh nghiệp.  

Phương pháp thay thế tiến hành kế toán là ghi nhận dữ kiện kinh tế bằng cách sử dụng nhập giao dịch thủ công.  

Trong chương trình có các phương pháp khác nhau để tối ưu hóa công việc của người kế toán. Các phương pháp đó như sau: cơ chế điền chứng từ ban đầu, Kiểm tra nhanh công tác kế toán.  

Để xem kết quả công việc kế toán hiện tại sử dụng báo cáo chuẩn. Báo cáo chuẩn là cơ chế sử dụng dữ liệu chi tiết và tổng hợp của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế một cách hiệu quả.