Kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu và thành phẩm được thực hiện theo chuẩn mực số 02 và các hướng dẫn phương pháp khi áp dụng. 

Vật tư có thể được tính theo từng mặt hàng, lô hàng và kho bãi. Hơn nữa, trong chương trình cho phép ghi nhận tờ khai hải quan và nước xuất xứ.  

Tự động hóa các giao dịch tiếp nhận và ghi giảm vật tư. Có thể lập điều chuyển vật tư giữa các kho, bán hàng và chuyển vào sản xuất.  

Chương trình hỗ trợ các phương pháp đánh giá vật tư khi ghi giảm:  

 

  • theo phương pháp bình quân gia quyền 
  • theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO). 

Phương pháp đầu tiên là phương pháp đơn giản nhất về bán hàng – theo phương pháp bình quân gia quyền. Phương pháp này không cần tiến hành kế toán theo lô. Khi sử dụng phương pháp FIFO thì kế toán theo lô là cần thiết. Giá trị ghi giảm hàng hóa (nguyên vật liệu) khi bán (đưa vào sản xuất) trong chứng từ có thể chỉ ra một cách rõ ràng. Khi kết chuyển, số tiền này không thể thay đổi được. Điều đó giúp nâng cao tính điều khiển chương trình và tăng khả năng tích hợp với các hệ thống bán hàng. Các phương pháp đánh giá khác nhau có thể được áp dụng riêng cho mỗi doanh nghiệp. Lúc này, trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế sẽ trùng nhau về phương pháp đánh giá hàng tồn kho.

 

Việc tiến hành kiểm kê vật tự, hàng hóa theo từng kho, người chịu trách nhiệm. Theo kết quả kiểm kê tự động điền chênh lệch giá trị giữa số lượng kế toán và số lượng thực tế. Sau này, chương trình tự động lập ra chứng từ ghi giảm và ghi tăng.  

Trong chương trình có xem xét đóng bộ và tách bộ hàng hóa.  

Chương trình tự động hóa các nghiệp vụ về kế toán bao bì. Bên cạnh đó có tính đến đặc điểm chịu thuế các nghiệp vụ như vậy và hạch toán với nhà cung cấp và khách hàng. Đồng thời, tiến hành ghi nhận kế toán số lượng và giá trị khi tiếp nhận, giao hàng và số dư bao bì theo từng đối tác.  

Ngoài ra, trong chương trình còn xem xét kế toán quần áo bảo hộ, công cụ dụng cụ và các đồ dùng khác. Giá trị quần áo bảo hộ có thể được ghi giảm cùng lúc hoặc trong thời hạn sử dụng và được ghi nhận theo từng người chịu trách nhiệm.  

Có thể xem xét thông tin về số dư hàng hóa, tiếp nhận và ghi giảm trong kỳ cụ thể bằng các báo cáo chuẩn.