a4738996cc711452f9183da39ac118f7Button_DungThuTrucTuyen.png

"1С:ARM" cho phép tổ chức kế toán lưu chuyển tiền tệ trong các tài khoản ngân hàng và trong quỹ tiền mặt, lập lịch thanh toán. Chương trình có hỗ trợ tính năng tích hợp với các chương trình có kiểu "Internet-banking".

Lịch thanh toán

Lịch thanh toán là công cụ thuận tiện để hoạch định tài chính một cách linh hoạt và kiểm soát việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Mục đích chính của lịch thanh toán là ngăn ngừa "hụt quỹ" (tình huống mà tiền trong các tài khoản ngân hàng và tiền mặt của doanh nghiệp không đủ để thực hiện nghĩa vụ với đối tác, nhân viên hoặc ngân sách), đồng thời hỗ trợ xác định mức độ ưu tiên thanh toán.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Lịch thanh toán.

Trong lịch thanh toán có thể thấy ngay các khoản thanh toán quá hạn. Thông tin này có thể là đối tượng phân tích đối với lãnh đạo (giám đốc tài chính) của công ty.

Lịch thanh toán được lập trên cơ sở chứng từ thu và chi tiền dự tính (ví dụ, tự động khi lập đơn hàng của khách hoặc đơn hàng đặt nhà cung cấp), cũng có thể lập tùy ý trên cơ sở các kế hoạch lưu chuyển tiền tệ khác.

Tiền mặt và tiền gửi

Đối với kế toán tiền mặt, có thể ghi nhận nhiều quỹ tiền mặt, ví dụ, quỹ tiền mặt chung của doanh nghiệp, quỹ tiền mặt của giám đốc... "1С:ARM" cho phép ghi nhận thu, chi và chuyển tiền nội bộ, in phiếu thu, phiếu chi, cũng như thanh toán bằng ngoại tệ.

Chương trình cho phép ghi nhận việc thu, chi tiền gửi ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, thanh toán bằng ngoại tệ.

Phần mềm quản lý tổng thể 1C:ARM

Ủy nhiệm chi.

a4738996cc711452f9183da39ac118f7Button_DungThuTrucTuyen.png 
 

TrangSau.gif Trang sau

TrangTruoc.gif Trang trước