Hàng kỳ doanh nghiệp cần lập các báo cáo pháp quy, đó là bộ các báo cáo mà quy tắc điền được thiết lập bởi các văn bản pháp luật.

1C:Accounting 3.3 làm đơn giản hóa tối đa việc giải quyết vấn đề này. Trong chương trình 1C:Accounting 3.3 có các biểu mẫu báo cáo sau:

  • Các báo cáo tài chính;

  • Tờ khai thuế;

Trong chương trình có nhiều công cụ giúp làm việc thuận tiện với các báo cáo pháp quy, như: lịch kế toán, khả năng tùy chỉnh danh sách báo cáo, diễn giải các chỉ tiêu báo cáo…

Chương trình có tính năng gửi báo cáo cho cơ quan thuế dưới dạng điện tử. 

Các biểu mẫu báo cáo chuẩn sẽ được thay đổi định kỳ theo quyết định của cơ quan nhà nước. 1C Việt Nam theo dõi những thay đổi này và cung cấp cho người sử dụng của mình tính năng cập nhật động các biểu mẫu báo cáo pháp quy.