Các báo cáo pháp quy mà việc kết xuất được xem xét bởi các chứng từ chuẩn dưới dạng điện tử sẽ có thể được kết xuất dưới dạng điện tử. 

Trước khi kết xuất chương trình tự động kiểm tra báo cáo có sẵn đã được điền đầy đủ hay chưa và tính hợp lệ tương ứng với yêu cầu của các chứng từ chuẩn. Khi không thỏa mãn yêu cầu nào đó, trên màn hình sẽ đưa ra thông báo thông tin. Từ thông báo đó có thể chuyển trực tiếp đến ô được điền không chính xác hoặc chưa được điền của báo cáo.