Lịch kế toán được dùng để thông báo trước về việc đã đến thời hạn nộp thuế và trình báo cáo pháp quy theo quy định của luật pháp. 

Hàng ngày Lịch kế toán đưa ra thông tin về việc đã đến thời hạn nộp thuế và trình báo cáo, cũng như danh sách các sự kiện sắp xảy ra được sắp xếp theo thời gian.

Để sử dụng các báo cáo pháp quy có thể dùng sổ Báo cáo pháp quy và báo cáo tài chính.


Danh sách các báo cáo pháp quy có thể được tùy chỉnh độc lập: sắp đặt báo cáo trong danh sách, di chuyển báo cáo từ nhóm này sang nhóm khác. Nếu doanh nghiệp không đệ trình bất kỳ báo cáo nào thì có thể lựa chọn chúng từ danh sách và sau này khi cần thiết có thể khôi phục lại. Có thể bổ sung vào danh sách báo cáo mới mà không có trong cấu hình mẫu và được tạo dựng bởi công sức của các đối tác và các chuyên gia riêng.

Nếu báo cáo pháp quy bao gồm nhiều phần hành thì biểu mẫu của báo cáo đó có chứa các thẻ. Chương trình cung cấp tính năng tùy chỉnh bổ sung cho báo cáo này, ví dụ, có thể ngắt bỏ phần hiển thị của một số thẻ trong biểu mẫu.

Có thể bổ sung và xóa bỏ các dòng của mẫu báo cáo. Khi đó hệ thống theo dõi việc sắp đặt dữ liệu trên các trang in và khi cần thiết tự động bổ sung trang dạng A4.

Đối với biểu mẫu báo cáo mà có thể được điền tự động theo dữ liệu của cơ sở thông tin có tính năng chỉ ra thuật toán lập các ô của báo cáo.

Những phần diễn giải có thể được chi tiết hóa nhờ các báo cáo kế toán chuẩn. Khi lưu lại báo cáo chương trình cũng lưu lại các dữ liệu diễn giải, chính vì vậy sau khi mở lại báo cáo đã lưu thì có thể gọi ra phần diễn giải mà không phải điền lại báo cáo.

Chương trình có thể tự động kiểm tra nguyên tắc điền các báo cáo pháp quy: kiểm tra tính ràng buộc của các chỉ số báo cáo được chỉ ra trong các phần hành khác nhau hoặc các kỳ khác nhau cũng như với các báo cáo pháp quy khác.

Báo cáo có thể in mà không cần xem trước hoặc đưa ra mẫu in sẵn có để xem trước và soạn.

Khi chuẩn bị mẫu in, báo cáo tự động chia thành các trang và tiến hành đánh số thứ tự trang.

Có thể chỉ ra số lượng các bản sao của mẫu in, thay đổi thứ tự tờ giấy in.

Chương trình cung cấp tính năng làm việc gom nhóm với các báo cáo pháp quy có sẵn. Chế độ gom nhóm cho phép chỉ ra các mẫu in, đưa ra báo cáo để in mà không cần xem trước, kiểm tra tính năng kết xuất hoặc kết xuất báo cáo đối với nhóm các báo cáo đã chọn. Khi đó không cần phải mở biểu mẫu của chính các báo cáo này.

Các báo cáo đã lập được lưu lại trực tiếp vào cơ sở thông tin trong sổ báo cáo pháp quy. Báo cáo pháp quy đã điền cũng có thể soạn lại như chứng từ dạng bảng riêng biệt và lưu lại trên đĩa dưới dạng tệp.

Có thể làm việc với sổ báo cáo pháp quy cũng như với sổ chứng từ thông thường của hệ thống “1C:DOANH NGHIỆP 8”. Trong sổ có hiển thị danh sách tất cả các báo cáo đã lập và đã lưu trước đó. Nếu trong sổ có số lượng báo cáo rất lớn thì để thuận tiện hơn khi xem có thể lọc theo dạng báo cáo và theo kỳ.

Từ sổ báo cáo có thể mở ra bất kỳ báo cáo nào đã lập từ trước, thay đổi chúng và lưu lại cùng với những thay đổi. Nếu biểu mẫu của báo cáo pháp quy thay đổi theo thời gian thì báo cáo sẽ được mở ra dưới dạng biểu mẫu cũ tương ứng. Có thể in lại báo cáo, kết xuất báo cáo dưới dạng điện tử, xóa bỏ các báo cáo cũ hoặc các báo cáo đã điền nhưng không đúng.