Bao bì luân chuyển là dạng đặc biệt của HTK, được sử dụng khi giao nhận và vận chuyển hàng hoá, thành phẩm. Trong "1C:KẾ TOÁN 8" có ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến bao bì luân chuyển:

  • đưa bao bì luân chuyển cho người mua: người mua cần phải trả lại bao bì này cho doanh nghiệp;

  • nhận bao bì trả lại từ người mua;

  • nhận bao bì luân chuyển từ người bán: sau này doanh nghiệp cần trả lại bao bì này cho người bán, trước thời điểm trả lại, bao bì này vẫn được tính trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp theo giá tạm tính;

  • trả lại bao bì cho người bán.

Tiến hành kế toán theo số lượng và giá trị tiếp nhận, giao và số dư bao bì luân chuyển theo từng đối tác. Bao bì luân chuyển cần phải kế toán riêng biệt. Để thực hiện điều này, thông tin về việc điều chuyển bao bì luân chuyển được chỉ ra trên thẻ đặc biệt "Bao bì" của các chứng từ. 

 

Nếu như bao bì được bán cho người mua với điều kiện không trả lại, thì giao bao bì cho người bán tương tự như giao hàng hoá hoặc thành phẩm. Bao bì này không cần tiến hành kế toán riêng biệt.