Để đảm bảo tính toàn vẹn tài sản, doanh nghiệp cần tiến hành kiểm kê thường xuyên. 

Đảm bảo khả năng tiến hành kiểm kê HTK theo từng kho và người chịu trách nhiệm về HTK đó.

 

Theo dữ liệu kiểm kê có thể in biểu mẫu "Bảng so sánh đối chiếu", "Kiểm kê hàng hoá"....

Khi phát hiện thừa (thiếu) HTK, có thể tự động lập chứng từ ghi tăng (ghi giảm) HTK dựa trên chứng từ  kiểm kê.