Quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ là sự đa dạng của HTK có trình tự ghi giảm đặc biệt vào chi phí. 

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn - 


Đối với mỗi bộ quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ thiết lập các tham số ghi giảm: thời gian sử dụng có ích tính theo tháng, phương pháp ghi giảm giá trị trong sản xuất (phương pháp đường thẳng, giảm trừ giá trị khi chuyển giao vào sử dụng, tỷ lệ với khối lượng thành phẩm). 

Phần mềm kế toán 1C:KẾ TOÁN tập đoàn-1C:KẾ TOÁN tập đoàn 

Giá trị quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ được ghi giảm ngay ghi chuyển giao vào sử dụng hoặc được ghi giảm trong thời gian sử dụng. Nếu giá trị được ghi giảm trong thời gian sử dụng thì việc ghi giảm giá trị được thực hiện tự động bằng giao dịch hàng kỳ khi đóng tháng.

Khi chuyển quần áo bảo hộ và công cụ, dụng cụ vào sử dụng, chúng tiếp tục được tính trên các tài khoản ngoài bảng đến trước thời điểm ghi giảm (thanh lý) thực tế. Trong chương trình có xem xét tính năng thu lại công cụ và dụng cụ đang sử dụng vào kho, điều chuyển giữa những người chịu trách nhiệm về hàng hoá, vật tư, cũng như việc ghi giảm liên quan đến khấu hao hoàn toàn hoặc theo các lần bị hư hỏng.