Doanh nghiệp sản xuất có thể cung cấp dịch vụ sản xuất về nhận gia công nguyên vật liệu của người đặt hàng. Khi đó việc gia công nguyên vật liệu cần được tính độc lập từ khi giao dịch đến khi xuất xưởng thành phẩm bằng phương thức tự làm.

Doanh nghiệp cũng có thể đặt dịch vụ sản xuất, nghĩa là gia công nguyên vật liệu tại một doanh nghiệp khác. Kế toán dịch vụ này tại doanh nghiệp đặt hàng có đặc điểm riêng, vì doanh nghiệp này vẫn có quyền sở hữu nguyên vật liệu, cũng như toàn bộ thành phẩm và bán thành phẩm nhận được trong quá trình gia công.

Trong chương trình 1C:Accounting 3.3 có tự động hóa cả hai trường hợp, khi doanh nghiệp đóng vai trò là người nhận gia công và vai trò là người đi thuê gia công.