Chương trình tự động phản ánh các giao dịch kinh tế sau, liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: 

  • tiếp nhận vật tư được sử dụng trong sản xuất, và dịch vụ của các doanh nghiệp trung gian để đưa vào chi phí sản xuất;

  • chuyển vật tư vào sản xuất;

  • ghi tăng thành phẩm và bán thành phẩm vào kho;

  • phản ánh các dịch vụ cung cấp cho các bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp;

  • tính giá thành thực tế của sản phẩm (dịch vụ);

  • tiêu thụ sản phẩm, bán thành phẩm (cung cấp dịch vụ) do doanh nghiệp sản xuất;

  • cung cấp dịch vụ cho người đặt hàng trung gian;

  • kế toán nhận gia công nguyên vật liệu.

Doanh nghiệp mẹ cũng như các bộ phận phụ thuộc, sản xuất chính hoặc sản xuất bổ trợ có thể thực hiện hoạt động sản xuất. 

Chương trình đảm bảo ghi nhận tất cả các giai đoạn lưu chuyển của các nhóm vật tư giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Người sử dụng có thể lựa chọn phương pháp tính giá thành sản xuất: theo nhóm hoặc theo bộ phận. Phương pháp tính theo nhóm đưa ra trình tự chuyển các nhóm vật tư và bán thành phẩm thông qua các bộ phận của doanh nghiệp.

Chương trình có tự động hóa việc tính giá thành sản phẩm và dịch vụ. Trong tháng kế toán thành phẩm được tiến hành theo giá dự tính. Cuối tháng chương trình sẽ tính giá thành thực tế của sản phẩm đã xuất xưởng và dịch vụ đã cung cấp. 

"1C:KẾ TOÁN 8" có tính năng kế toán chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp mà không liên quan trực tiếp đến việc xuất xưởng sản phẩm, cung cấp công việc, dịch vụ. Khi tự động ghi giảm chi phí gián tiếp, có thể áp dụng các phương pháp phân bổ khác nhau theo nhóm mặt hàng sản phẩm hoặc dịch vụ (khối lượng xuất xưởng, giá thành dự tính, tiền công, …). Có thể chỉ ra phương pháp phân bổ riêng đối với từng bộ phận và từng dạng chi phí. 

Để kế toán các chi phí kinh doanh chung, chương trình có hỗ trợ áp dụng phương pháp "Direct-costing". Phương pháp này xem xét các chi phí kinh doanh chung được ghi giảm trong tháng xuất hiện các chi phí đó và được đưa toàn bộ vào giá trị hàng bán. Nếu doanh nghiệp không áp dụng phương pháp "Direct-costing" thì các chi phí kinh doanh chung được phân bổ giữa giá trị của thành phẩm và sản xuất dở dang. 

Tự động hóa kế toán gia công nguyên vật liệu theo các phương án sau: 

  • doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gia công nguyên vật liệu nghĩa là đóng vai trò là người đi thuê gia công;

  • doanh nghiệp tiếp nhận dịch vụ của đối tác về gia công nguyên vật liệu nghĩa là đóng vai trò là người nhận gia công.