Tự động hóa công việc kế toán thuế của cá nhân kinh doanh có áp dụng quy định chung về thuế. Trong trường hợp này có thể áp dụng chế độ thuế khoán cho một số hoạt động kinh doanh riêng biệt của cá nhân.

Thay cho thuế thu nhập doanh nghiệp, các cá nhân kinh doanh khi áp dụng chế độ thuế khoán, sẽ nộp thuế thu nhập cá nhân. Các cá nhân kinh doanh có thể giảm thu nhập đến số tiền chi phí thực tế và chi phí được chấp nhận trên chứng từ có liên quan trực tiếp đến việc hình thành thu nhập. Thu nhập được tính bằng tiền. 

Các cá nhân kinh doanh là người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ tiến hành kế toán theo quy định của luật pháp Việt Nam. 

Các cá nhân kinh doanh cần điền vào "Sổ kế toán thu chi và các giao dịch kinh tế". Sổ này là một biểu mẫu kế toán, trong đó phản ánh các thông tin về tài sản của người nộp thuế mà được sử dụng khi thực hiện các hoạt động kinh doanh, cũng như các kết quả kinh doanh trong một kỳ thuế. 

1C:Accounting 3.3 đảm bảo tự động hóa việc lập "Sổ kế toán thu chi và các giao dịch kinh tế". Các giao dịch kinh tế được phản ánh trong sổ kế toán một cách tự động khi kết chuyển các chứng từ. Khi cần thiết có thể ghi lại sổ bằng cách thủ công.