Trong phần mềm kế toán 1C:Accounting 3.3 đáp ứng các yêu cầu của luật thuế hiện hành. 

Trong phân hệ thanh toán tiền lương có bảo đảm lập các báo cáo thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích theo lương. Thực hiện kế toán các khoản trích theo lương. Để quyết toán thuế và lập tờ khai thuế, trong chương trình có sử dụng các Báo cáo pháp quy. 

Đáp ứng các yêu cầu của luật thuế GTGT. Phân hệ Thuế GTGT bảo đảm việc phản ánh hạch toán thuế GTGT trên các tài khoản kế toán doanh nghiệp, lập hóa đơn GTGT, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào và bán ra.

Để thực thi các quy định của luật pháp, trong chương trình có thực hiện kế toán thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định chung. Kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế được tiến hành trên hệ thống tài khoản duy nhất. Theo dữ liệu kế toán thuế, chương trình sẽ tự động điền các sổ kế toán thuế. 

Trong 1C:Accounting 3.3, kế toán thu nhập và chi phí của cá nhân kinh doanh được tiến hành  theo quy định của luật pháp. Báo cáo thuế được lập một cách tự động.

Trong chương trình 1C:Accounting 3.3 có đảm bảo cho công tác kế toán thu chi theo các hoạt động kinh doanh chịu thuế khoán và không chịu thuế khoán (chịu thuế thu nhập doanh nghiệp). Các chi phí mà không được phân tách theo các dạng hoạt động tại thời điểm ghi nhận thì sẽ được phân bổ vào cuối kỳ.