Theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, một số dạng hoạt động riêng của doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh có thể được áp dụng chế độ thuế khoán.

Trong chương trình 1C:Accounting 3.3 có tổ chức kế toán độc lập các khoản thu chi theo từng dạng hoạt động kinh doanh. 

Các chi phí mà không thể đưa vào dạng hoạt động nhất định vào thời điểm ghi nhận sẽ được phân bổ tự động khi thực hiện các thao tác đóng tháng hàng kỳ. 

Có thể đặt tỷ lệ phần trăm được ghi nhận cho các chi phí liên quan đến hoạt động chịu thuế khoán. Ví dụ, đối với người lãnh đạo có thể chỉ ra phần tiền lương có liên quan đến hoạt động chịu thuế khoán. Khoản trích theo lương của người lao động được tính sẽ không bao gồm các chi phí theo các hoạt động không chịu thuế khoán (chịu thuế thu nhập doanh nghiệp).

Sau khi ghi lại vào cơ sở thông tin tất cả các chứng từ của kỳ báo cáo và kết chuyển các chứng từ thường kỳ, chương trình sẽ tự động lập "Sổ kế toán thu chi".

Khi cần thiết, việc ghi sổ có thể thực hiện bằng cách thủ công.