Trong phần mềm kế toán 1C:Accounting 3.3 có tổ chức kế toán thuế theo chế độ kế toán hiện hành (QĐ số 15/2006-BTC, QĐ số 48/2006-BTC) và các quy định về "Thuế thu nhập doanh nghiệp". 

Các phương pháp kế toán và cơ chế lưu thông tin của kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế rất giống nhau. Trong chương trình có duy nhất một hệ thống tài khoản kế toán và là cơ sở cho kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.

Để đảm bảo thực thi các quy định của Chuẩn mực kế toán số 17, trong chương trình có tự động tiến hành kế toán đặc biệt theo các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn trong việc đánh giá tài sản và nợ phải trả.

Chương trình có các đặc điểm kế toán thuế của doanh nghiệp với các bộ phận hạch toán phụ thuộc. Dữ liệu của kế toán thuế tự động được phản ánh trong các biểu mẫu theo thuế thu nhập doanh nghiệp – đó là các sổ kế toán thuế.

Sau khi tiến hành các thủ tục hàng kỳ, chương trình sẽ tạo ra tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Phương pháp hỗ trợ chuẩn mực kế toán số 17

Theo nguyên tắc của chuẩn mực kế toán số 17 "Thuế thu nhập doanh nghiệp", cần tính đến các khoản chênh lệch giữa giá trị của thuế thu nhập được tính theo kế toán doanh nghiệp và giá trị thuế thu nhập được tính theo kế toán thuế.

Nguyên nhân xuất hiện các khoản chênh lệch đó là sự khác nhau trong trình tự kế toán tài sản và nợ phải trả mà được quy định bởi các văn bản pháp quy đối với kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. Để đảm bảo các yêu cầu của chuẩn mực kế toán số 17, trong chương trình có tự động tiến hành kế toán đặc biệt theo các khoản chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời trong việc đánh giá tài sản và nợ phải trả.

Việc tính thuế thu nhập hoãn lại và hiện hành có thể được trình bày dưới dạng sơ đồ:

Các chỉ số giá trị của bút toán được lập với điều kiện tuân thủ nguyên tắc sau: 

KTDN = KTTh + CLVV + CLTT

Trong đó: 

  • KTDN là giá trị tài sản hoặc nợ phải trả trong kế toán doanh nghiệp; 

  • KTTh là giá trị tài sản hoặc nợ phải trả trong kế toán thuế; 

  • CLVV là số tiền chênh lệch vĩnh viễn trong giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả; 

  • CLTT là số tiền chênh lệch tạm thời trong giá trị của tài sản hoặc nợ phải trả.

Công thức này đảm bảo sự trùng nhau về giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp theo dữ liệu kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế. 

Có thể phân tích dữ liệu theo các khoản chênh lệch tạm thời và chênh lệch vĩnh viễn trong việc đánh giá tài sản và nợ phải trả nhờ các báo cáo kế toán chuẩn.

Các báo cáo này cho phép đồng thời nhận được các giá trị của tài sản và nợ phải trả trong kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế, cũng như các khoản chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời được ghi nhận và chưa được ghi nhận vào kế toán, ngoài ra, còn tự động kiểm tra việc tuân thủ quy tắc: KTDN = KTTh + CLVV + CLTT

Kế toán thuế cho các bộ phận hạch toán phụ thuộc

Kế toán thuế các bộ phận hạch toán toán phụ thuộc có các đặc điểm riêng theo quy định của luật pháp. Doanh nghiệp nộp thuế có các bộ phận hạch toán phụ thuộc tiến hành tính thuế thu nhập doanh nghiệp chung theo pháp nhân. Khi đó nhiều chi phí được đưa vào giảm trừ thu nhập trong giá trị được tính chung theo pháp nhân bao gồm số tiền doanh thu, chi phí tiền lương, hàng hóa đã bán. Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • vào ngân sách nhà nước chung theo pháp nhân;

  • một phần vào ngân sách nhà nước theo nơi đăng ký của các bộ phận hạch toán phụ thuộc, bao gồm phần thuế thu nhập của các bộ phận phụ thuộc.

Một phần thu nhập của bộ phận phụ thuộc được tính bao gồm chi phí tiền lương và giá trị còn lại của tài sản có trích khấu hao cho bộ phận này. Các bộ phận phụ thuộc cần được gom nhóm theo nơi đăng ký. Cấu trúc các bộ phận phụ thuộc đối với kế toán thuế được phản ánh trong danh mục "Đăng ký tại cơ quan thuế". 

Việc tính tỷ lệ và phân bổ thuế thu nhập doanh nghiệp theo các cơ quan thuế được tiến hành một cách tự động khi tiến hành các thao tác hàng kỳ. Sau khi kết chuyển các thao tác chuẩn này chương trình sẽ tự động điền tờ khai thuế theo thuế thu nhập doanh nghiệp.