Trong giải pháp ứng dụng tự động hoá các nghiệp vụ mua buôn và bán hàng hoá. 

 

Khi lập chứng từ tiếp nhận hàng hoá có thể nhận ngay được biểu mẫu in chuẩn (hoá đơn bán hàng), phiếu nhập kho (mẫu quản trị), phiếu nhập kho mẫu số 01-VT…. 

 

Dựa vào chứng từ tiếp nhận có thể điền các giao dịch liên quan, ví dụ, việc thanh toán cho người bán, cũng như nhập hoá đơn GTGT nhận được từ họ. 

 

Người sử dụng có thể lập chứng từ giao hàng cho người mua theo hợp đồng mua bán, ngoài ra ghi nhận việc xuất hàng không chuyển giao quyền sở hữu. Khi đó có thể tính thuế GTGT, nếu chính sách kế toán không xem xét điều đó.