Có hỗ trợ hạch toán với các đối tác theo hợp đồng ký gửi và bên nhận lại hàng ký gửi để bán.

Dạng hạch toán khi bán hàng được xác định theo các tính chất trong hợp đồng với đối tác. Hơn nữa có thể ký kết nhiều hợp đồng có dạng hợp đồng khác nhau với cùng một đối tác: hợp đồng mua bán hoặc ký gửi (nhận ký gửi hoặc đặt ký gửi). 
Khi soạn hợp đồng chỉ ra phương pháp tính toán khoản hoa hồng ký gửi:

  • phần trăm của số tiền bán hàng, phần trăm của tổng số hàng ký gửi đã bán, số tiền cụ thể (không cần tính toán).

Kế toán bán hàng ký gửi (nhận hàng ký gửi hoặc chuyển hàng đi ký gửi) cũng được phản ánh bằng các chứng từ giống như bán lẻ hoặc bán buôn.

Phù hợp với các điều khoản của hợp đồng, doanh nghiệp hàng kỳ báo cáo với người đặt ký gửi và lập báo cáo người nhận ký gửi. Tính toán khoản hoa hồng được thực hiện một cách tự động phù hợp với các điều kiện đã chỉ ra trong hợp đồng, nhưng có thể trực tiếp thay đổi lại các điều kiện đó trong chứng từ.