Doanh nghiệp có thể thực hiện bán lẻ bằng cách thiết lập một hoặc nhiều điểm bán lẻ. Đảm bảo kế toán bán lẻ và số dư hàng hoá tại mỗi điểm bán. Khi đó các điểm bán có thể được đảm bảo bằng tập hợp thiết bị bán hàng khác nhau và do đó các điểm bán này cũng khác nhau về mức độ tự động hoá, mức độ độc lập.

Để phản ánh bán lẻ trong cơ sở thông tin, các điểm bán lẻ được chia ra thành hai kiểu:

  • các điểm bán lẻ đã được tự động hóa;

  • các điểm bán lẻ chưa được tự động hóa. 

Xem xét tính năng thiết lập kế toán theo các chế độ chịu thuế (chịu thuế khoán và không chịu thuế khoán) đối với các điểm bán lẻ khác nhau. 

Hỗ trợ các phương pháp thanh toán. Có thể thực hiện thanh toán bằng thẻ thanh toán, tín dụng ngân hàng hoặc bằng tiền mặt. 

Hàng hoá bán lẻ có thể được tính theo đơn giá bán hoặc theo đơn giá mua.

Điểm bán hàng tự động

Khi tính toán điểm bán tự động đòi hỏi tính chính xác và tính linh hoạt cao hơn. 

Theo quan điểm của 1C:Accounting 3.3, các điểm bán lẻ được coi là tự động, nếu tại điểm bán này có các trang thiết bị đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc điểm đặc biệt của hoạt động bán hàng cho phép lập ra báo cáo chi tiết về hàng đã bán theo từng ngày.

Người bán hàng (đứng quầy) đóng mỗi phiên làm việc phù hợp với các nguyên tắc sử dụng máy tính tiền. Khi đóng phiên làm việc, trong cơ sở thông tin lập ra bảng kê hàng hoá đã bán.

Điểm bán lẻ chưa được tự động hóa

Điểm bán lẻ được coi là chưa được tự động hóa, nếu tại đó hàng ngày không ghi nhận hàng đã bán. Tại điểm bán không tự động, máy tính tiền được sử dụng chỉ để ghi nhận tiền mặt nhận từ người mua và điều này cần để tuân thủ các nguyên tắc hiện hành về sử dụng máy kiểm tra tiền mặt.

Giả sử, nếu máy tính tiền không liên kết với cơ sở thông tin thì không thực hiện kế toán giao dịch xuất hàng cho người mua. Khi phát sinh hàng hoá với số lượng lớn, điều này dẫn đến, sau một khoảng thời gian không biết được rõ ràng số dư hàng hoá thực tế tại điểm bán.

Để khắc phục sai lệch giữa dữ liệu về số dư hàng hoá có trong cơ sở thông tin và số dư hàng hoá thực tế có do hàng kỳ tiến hành kiểm kê. Các kết quả kiểm kê được đưa vào cơ sở thông tin. Có thể tiến hành kiểm kê không chỉ theo điểm bán, mà theo cả người chịu trách nhiệm về hàng hoá, vật tư. 

 

Thông thường, kiểm kê phát hiện chênh lệch chính là số lượng hàng bán sau lần kiểm kê trước đó. Vì vậy, dựa trên chứng từ kiểm kê có thể tự động ghi nhận doanh thu bán lẻ, nhưng thực tế vẫn có thể xảy ra tình trạng thừa hoặc thiếu.