Khi lập chứng từ tiếp nhận và giao hàng, đơn giá HTK có thể được điền tự động. Đối với mỗi mục mặt hàng có thể lưu nhiều dạng giá (giá nhập, giá bán buôn, ...). Các dạng giá khác cũng được dùng để điền tự động vào chứng từ. Đối với giao dịch bán buôn, dạng giá này được chỉ ra trong hợp đồng với đối tác, còn với giao dịch bán lẻ – theo mục tin kho bãi (điểm bán lẻ).

Thông tin về đơn giá được đưa vào cơ sở thông tin bằng chứng từ đặc biệt, mà chúng được lập tự động dựa trên chứng từ tiếp nhận. 

Trong chương trình có xem xét tính năng thay đổi đơn giá một cách tự động, ví dụ, theo tỷ lệ phần trăm. Khi điền chứng từ mua hoặc bán hàng hoá, vật tư, dạng đơn giá có thể được điền tự động.