Đối với các doanh nghiệp bán buôn, tự động hoá kế toán các nghiệp vụ tiếp nhận, giao hàng và cung cấp dịch vụ. Khi bán hàng hoá ghi nhận các tài khoản thanh toán, lập hoá đơn thanh toán và hoá đơn GTGT. Đối với hàng hoá nhập khẩu có chú ý tới dữ liệu về nước xuất khẩu, số tờ khai hải quan. Tự động phản ánh việc bán hàng mà không chuyển giao quyền sở hữu. Trong chương trình có tính năng đánh séc trên máy tính tiền đã kết nối vào máy tính ở chế độ Máy ghi nhận tiền mặt.

Đối với bán lẻ hỗ trợ phản ánh các giao dịch bán lẻ, cũng như phản ánh việc bán hàng theo kết quả kiểm kê. Hàng hoá trong bán lẻ có thể được tính theo đơn giá mua hoặc đơn giá bán. Hỗ trợ việc thanh toán bằng thẻ tín dụng và sử dụng thẻ thanh toán. Trong chương trình còn có tính năng lập báo cáo về các giao dịch thương mại, trong đó có báo cáo hàng hoá. 

Hỗ trợ kế toán bán hàng ký gửi liên quan đến hàng hoá đem ký gửi (người đặt ký gửi), cũng như hàng hoá đã nhận để bán sau này (người nhận ký gửi). Hỗ trợ phản ánh các nghiệp vụ chuyển lại hàng hoá cho bên đã ký gửi để bán. Khi lập báo cáo cho bên đặt ký gửi hoặc lập báo cáo người nhận ký gửi có thể ngay lập tức hạch toán và phản ánh khoản hoa hồng ký gửi giữ lại. 

Hỗ trợ kế toán dịch vụ đại lý từ phía đại lý (cung cấp dịch vụ dưới tên của doanh nghiệp, nhưng do người uỷ nhiệm thực hiện) và từ phía người uỷ nhiệm (cung cấp dịch vụ thông qua đại lý.