Hỗ trợ kế toán các dịch vụ môi giới từ phía người môi giới và từ phía người ủy thác.

Dạng hạch toán được xác định theo các tính chất trong hợp đồng: với người ủy thác hoặc với người môi giới (trong trường hợp thứ nhất, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ dưới tên mình, nhưng thông qua người ủy thác, còn trường hợp thứ hai – cung cấp dịch vụ thông qua đại lý). Trong hợp đồng chỉ ra phương pháp tính khoản hoa hồng ký gửi. Có thể có nhiều phương pháp xác định số tiền hoa hồng ký gửi:

  • phần trăm của tổng số hàng ký gửi đã bán,

  • số tiền cụ thể (không cần tính toán). 

Tương ứng với các điều khoản của hợp đồng, doanh nghiệp hàng kỳ nhận báo cáo từ người được ủy thác, lập báo cáo hàng bán dành cho người đặt ký gửi. Việc tính số tiền hoa hồng được thực hiện một cách tự động phù hợp với các điều kiện đã chỉ ra trong hợp đồng với người ủy thác, nhưng có thể trực tiếp thay đổi lại các điều kiện đó trong chứng từ. 

Khi cung cấp dịch vụ thông qua người môi giới, dựa trên dữ liệu báo cáo của người môi giới, người ủy thác lập báo cáo từ người nhận ký gửi về việc bán hàng mà có ghi nhận sự kiện cung cấp dịch vụ thông qua người môi giới và các khoản hoa hồng của người môi giới.