Tự động kế toán các giao dịch tiền gửi và tiền mặt.

Để phản ánh thu và chi tiền mặt có thể lập phiếu thu và phiếu chi. Sổ quỹ được tự động lập theo bộ phận.

Tự động kế toán chứng từ tiền mặt, xem xét tính năng lập chứng từ thu và chi tiền. Để kiểm tra và phân tích việc luân chuyển chứng từ tiền mặt sử dụng báo cáo chuyên biệt.

Để phản ánh việc thu và chi tiền gửi sử dụng nhật ký Bản sao kê ngân hàng. Biểu mẫu nhật ký lặp lại biểu mẫu bản sao kê ngân hàng thực tế.

Đáp ứng tính năng điền các uỷ nhiệm thanh toán và việc kết xuất vào chương trình Internet-banking