Thu và chi tiền mặt được lập bằng phiếu thu và phiếu chi, có thể in ngay mẫu in của chứng từ tiền mặt.

Sổ quỹ được lập tự động theo các bộ phận.