Phương pháp chính tiến hành kế toán trong 1C:Accounting 3.3 là ghi nhận các sự kiện của hoạt động kinh tế bằng chứng từ.

Để nâng cao việc thuận lợi khi làm việc với các chứng từ, có bổ sung nhật ký chứng từ theo các phần hành kế toán cơ bản: chứng từ người bán, chứng từ người mua, chứng từ kho…. Để chuyển nhanh sang phần hành kế toán khác, có thể sử dụng Bảng chức năng.

1C:Accounting 3.3 sử dụng các công cụ cho phép đẩy nhanh quá trình điền chứng từ và ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế:

 Các tuỳ chỉnh ban đầu của người sử dụng

Trong các tuỳ chỉnh ban đầu của người sử dụng có thể chỉ ra hàng loạt giá trị, mà chúng thường xuyên được sử dụng: doanh nghiệp, kho, thuế suất GTGT.

Những giá trị này sẽ được tự động điền trong các chứng từ khi lập hoặc điền chúng.

 Điền nhanh phần bảng chứng từ

Để nhập nhanh các chứng từ mới sử dụng cơ chế nhập trên cơ sở. Khi nhập trên cơ sở tất cả các mục tin có thể của chứng từ mới sẽ được điền tự động dựa vào chứng từ đã nhập trước đó.

Có thể điền nhanh phần bảng chứng từ bằng cách chọn giá trị từ danh mục. Khi lập chứng từ bán hàng, người sử dụng có thể nhìn thấy số lượng và đơn giá của hàng vật tư được yêu cầu.

 

 Tự động điền các tài khoản kế toán

Khi điền chứng từ xem xét việc điền tự động:

  • tài khoản kế toán mặt hàng,

  • tài khoản hạch toán với đối tác.

Nhờ tính năng điền tự động giá trị vào chứng từ, có thể chia công việc kế toán biến động hàng tồn kho và hạch toán với đối tác giữa nhân viên kế toán và nhân viên khác trong doanh nghiệp. Nhân viên kế toán hướng dẫn và kiểm tra về mặt phương pháp. Các nhân viên khác, ví dụ, nhân viên phòng cung cấp vật tư, nhập và điền các chứng từ. Khi đó, các bút toán và các bản ghi kế toán khác được lập tự động theo các nguyên tắc do kế toán quy định.

Đối với người sử dụng 1C:Accounting 3.3, có thể không phải là nhân viên kế toán, nhưng họ có thể ngắt bỏ việc hiển thị các tài khoản trong các biểu mẫu chứng từ

Khi thực hiện các thao tác, người sử dụng không thuận tiện điền các tài khoản kế toán thì có thể chọn trực tiếp tài khoản trong chứng từ. Ví dụ, để chọn tài khoản "1563" trong trường tài khoản cần đánh xâu ký tự "1563".