Giao dịch mẫu được dùng để đơn giản hóa việc nhập các giao dịch lặp lại. Giao dịch mẫu là khuôn mẫu (kịch bản mẫu) nhập dữ liệu về các giao dịch kinh tế và được dùng để lập các bút toán theo kế toán doanh nghiệp và kế toán thuế.

Người sử dụng có thể tạo khuôn mẫu cho các giao dịch mẫu một cách riêng biệt.