Nhiệm vụ chính 1C:Accounting 3.3 là việc tiến hành kế toán và chuẩn bị lập báo cáo cần thiết.

Các nguyên tắc tiến hành kế toán doanh nghiệp được thực thi trong 1C:Accounting 3.3 đáp ứng các tiêu chuẩn cao về độ tin cậy và hiệu quả, hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam và đảm bảo yêu cầu kinh doanh.

Thành phần của giải pháp ứng dụng bao gồm Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được thiết lập phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam (theo cả hai Quyết định số 48/2006 BTC và Quyết định số 15/2006 BTC)

Thành phần các tài khoản, tuỳ chỉnh kế toán phân tích, kế toán ngoại tệ, kế toán theo số lượng, kế toán thuế, cũng như kế toán theo bộ phận, cho phép xem xét tới các yêu cầu của luật pháp.

Người sử dụng có thể tự quản lý phương pháp kế toán trong phạm vi tuỳ chỉnh chính sách kế toán và tạo tiểu khoản mới. Các thay đổi được đưa vào hệ thống tài khoản và được lưu lại cả sau khi cập nhật chương trình.

Trong kế toán doanh nghiệp truyền thống, các bút toán được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế chỉ trên các tài khoản kế toán doanh nghiệp. Trong giải pháp ứng dụng 1C:Accounting 3.3 chức năng bút toán được mở rộng: bút toán có thể được sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế trong kế toán phân tích. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng trong bút toán các mục tin bổ sung — khoản mục.

Khoản mục là đối tượng này của kế toán phân tích, ví dụ, đối tác, kho, người lao động.... Dạng khoản mục được gắn liền với tài khoản của kế toán doanh nghiệp một cách trực tiếp trong hệ thống tài khoản.

                                 

Phương pháp chính tiến hành kế toán trong 1C:Accounting 3.3 là ghi nhận các sự kiện của hoạt động kinh doanh bằng các chứng từ.

Phương pháp thay thế khi tiến hành kế toán là ghi nhận các sự kiện kinh tế bằng cách sử dụng giao dịch mẫu và nhập giao dịch thủ công.

Thực thi các phương pháp thay thế để tối ưu hoá công việc hiện tại của kế toán. Các phương pháp này có thể là cơ chế điền nhanh chứng từ, Trung tâm quản lý chống khủng hoảng, Мàn hình kế toán, Bảng chức năng, Kiểm tra nhanh công việc kế toán.

Để xem xét kết quả công việc kế toán hiện tại sử dụng báo cáo kế toán chuẩn. Các báo cáo kế toán chuẩn là cơ chế sử dụng hiệu quả dữ liệu tổng hợp và chi tiết của kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp trong công việc hiện tại.