Đôi khi kế toán có thể yêu cầu nhập các bút toán vào cơ sở thông tin bằng cách thủ công. Ở trường hợp này, trong cấu hình có xem xét việc nhập thủ công các bút toán. Cần chú ý là, nếu khối lượng các bút toán này nhiều thì không nên áp dụng phương pháp này. Khi nhập thủ công, các nghiệp vụ lặp lại nên yêu cầu phương án thay thế — sử dụng chứng từ thích hợp của cấu hình hoặc sử dụng các giao dịch mẫu.