Việc sử dụng nền tảng công nghệ ba mức độ hiện đại bằng việc ứng dụng đồng bộ quy mô nhà máy, cho phép giám đốc IT và chuyên gia IT thuộc các bộ phận của nhà máy tin tưởng vào độ tin cậy của việc lưu dữ liệu, năng suất và quy mô của hệ thống. Các chuyên gia IT nhận được công cụ hữu ích để thực hiện các nhiệm vụ cần thiết cho nhà máy và hỗ trợ thiết lập khi triển khai hệ thống.

Quy mô và hiệu suất

Việc sử dụng để làm nền tảng công nghệ hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP 8" bảo đảm làm việc hiệu quả và lưu thông tin có độ tin tưởng cao khi mười và một trăm người sử dụng làm việc. Cơ cấu ba tầng hiện đại của hệ thống bảo đảm lưu hiệu quả cao khi tăng công việc lên nhiều lần đối với hệ thống và khối lượng xử lý dữ liệu, cho phép tăng khả năng lưu thông bằng cách tăng công suất sử dụng thiết bị, không chi phí, liên quan đến biến tính hoặc là thay thế giải pháp ứng dụng đang sử dụng.

Thiết lập hệ thống phân tán theo khu vực

Trong "1C:DOANH NGHIỆP 8" thực hiện cơ chế quản lý cơ sở dữ liệu phân tán, mà nó bảo đảm công việc của giải pháp ứng dụng thống nhất (cấu hình) với cơ sở dữ liệu phân tán theo khu vực được hợp nhất vào cơ cấu phân nhánh nhiều mức độ.

Điều đó cho phép thiết lập trên cơ sở cấu hình của giải pháp "Quản l‎ý sản xuất công nghệ" dành cho mạng lưới nhà máy hoặc là cơ cấu tập đoàn, cho phép quản lý hiệu quả kinh doanh và nhìn thấy bức tranh "tổng thể" với tính linh hoạt cần thiết để áp dụng giải pháp.          

Tích hợp với các hệ thống khác

Cấu hình "Quản lý sản xuất công nghiệp" sử dụng cho việc tích hợp rộng rãi với bất kỳ phần mềm bên ngoài nào (ví dụ, chuẩn bị công nghệ sản xuất, hệ thống "Internet-banking") và thiết bị (ví dụ, dụng cụ đo kiểm tra hoặc thiết bị đặc tính thu thập dữ liệu) trên cơ sở các chuẩn được thừa nhận rộng rãi và giao thức truyền dữ liệu được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ "1C:DOANH NGHIỆP 8".

"1C:QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP" là giải pháp mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất. Trong đó có kết hợp các xu hướng phát triển hệ thống quản trị kinh doanh có triển vọng trên thế giới và kinh nghiệm nhiều năm ứng dụng tự động hóa thành công cho hàng trăm nghìn nhà máy có quy mô và lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau.