Ngày nay, tất cả các nhà máy lớn đều nhận thức được tính quan trọng của việc xây dựng hệ thống quản lý hiệu quả nhân sự, vì các cán bộ có trình độ chuyên môn cao, có sáng tạo và trung thực có khả năng nâng cao hiệu quả công việc của nhà máy. Quản lý dữ liệu về hàng trăm và hàng nghìn cán bộ, đưa ra các phương pháp về tuyển chọn và đào tạo nhân sự, đánh giá trình độ nghiệp vụ sản xuất và thành phần quản lý, cần sử dụng sản phẩm phần mềm để lập kế hoạch hiệu quả và thực hiện chính sách nhân sự của nhà máy. 

Cán bộ phòng nhân sự, phòng tổ chức lao động và phòng kế toán có thể sử dụng phân hệ quản lý nhân sự trong cơ sở dữ liệu chung đối với công việc hàng ngày. 

Phân hệ được sử dụng để hỗ trợ thông tin chính sách nhân sự của công ty và tự động hóa hạch toán với nhân viên. Trong số các tính năng của phân hệ có các tính năng sau: 

 • hoạch định nhu cầu về nhân sự;

 • lập kế hoạch lao động và lịch biểu nghỉ phép của nhân viên;

 • giải quyết nhiệm vụ bảo đảm kinh doanh bởi cán bộ - tuyển dụng, lập tờ khai lý lịch và đánh giá;

 • kế toán nhân sự và phân tích thành phần nhân sự;

 • phân tích mức độ và nguyên nhân luân chuyển nhân sự;

 • quản lý luân chuyển chứng từ pháp quy;

 • tính tiền lương của công nhân viên nhà máy;

 • tự động tính tiền phụ cấp, khấu trừ và tiền thuế theo luật pháp;

 • tự động tính các khoản trích theo lương và phí bảo hiểm bắt buộc.

Tuyển dụng nhân sự 

Phân hệ bảo đảm hoạt động trên phương diện nhân sự được sử dụng để lập chứng từ và tự động hóa quá trình tuyển chọn và đánh giá các ứng viên, thực hiện bởi phòng nhân sự. Trong phạm vi của phân hệ này thực hiện các chức năng sau: 

 • lưu dữ liệu riêng về các ứng cử viên giống như lưu dữ liệu về các cá nhân;

 • lưu tài liệu, xuất hiện trong quá trình làm việc với ứng cử viên, từ bản tóm tắt cho đến kết quả bản kê khai lý lịch;

 • lập kế hoạch các buổi gặp gỡ với các ứng cử viên và nhập các quyết định được thông qua cho đến khi tiếp nhận vào làm việc.

Kế toán nhân sự và phân tích thành phần nhân sự

Phân hệ kế toán nhân sự của công ty bảo đảm lưu thông tin đa dạng về nhân viên:

 • dữ liệu cá nhân về nhân viên giống như về cá nhân;

 • thông tin về các bộ phận và chức vụ của cán bộ, mức lương;

 • số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử và thông tin liên hệ khác.

Theo dữ liệu thu thập được về nhân viên có thể thiết lập báo cáo đa dạng: danh sách nhân viên, phân tích thành phần nhân sự; báo cáo về nghỉ phép (lịch biểu nghỉ phép, việc sử dụng nghỉ phép và thực hiện lịch biểu nghỉ phép).

Quản lý luân chuyển chứng từ về nhân sự

Phân hệ chứng từ luân chuyển pháp quy cho phép tự động hóa các giao dịch nhân sự theo chứng từ chuẩn hiện hành:  

 • k‎ý kết và quản lý hợp đồng lao động với từng cán bộ công ty;

 • lập biểu mẫu phê chuẩn về lao động;

 • kế toán trích theo lương dành cho bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và công đoàn;

 • quản lý việc nghĩa vụ quân sự.

Tính lương

Trong nhà máy sản xuất, phương diện quan trọng của quản lý kinh doanh là xây dựng hệ thống mô típ làm việc, định hướng tăng khối lượng sản xuất sản phẩm có chất lượng, hướng sự quan tâm của nhân viên vào việc nâng cao trình độ tay nghề. Để thực hiện mô típ chiến lược của nhân viên thường sử dụng chế độ thang lương và trả lương theo sản phẩm, để hạch toán chính xác phụ cấp theo quy tắc đã được thông qua sử dụng phân hệ tính lương. 

Phân hệ cho phép tự động hóa toàn bộ việc hạch toán với nhân viên, từ việc nhập chứng từ về sản lượng thực tế, thanh toán chứng nhận mất sức lao động và kỳ nghỉ phép, cho đến việc lập chứng từ thanh toán tiền lương và báo cáo nộp cho cơ quan thanh tra nhà nước. 

Các kết quả tính lương phản ánh trong kế toán doanh nghiệp ở mức độ chi tiết cần thiết: 

 • phản ánh các kết quả tính lương hành chính trong kế toán doanh nghiệp; 

 • thực hiện việc định khoản tiền lương (hạch toán lương);

 • phản ánh các kết quả hạch toán lương pháp quy như chi phí, tiếp nhận vào kế toán nhằm mục đích tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Phản ánh kết quả hạch toán tiền lương nhằm mục đích tính các khoản trích theo lương.