Tính hiệu quả của việc quản lý, tính linh hoạt và chất lượng của quyết định được thông qua bởi những người lãnh đạo nhà máy, về nhiều mặt phụ thuộc vào hiệu quả đến mức độ nào mà những người lãnh đạo có thể sử dụng dữ liệu về các phương diện hoạt động khác nhau của nhà máy được thu lượm trong hệ thống dữ liệu.

"1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" có hệ thống báo cáo mạnh và linh hoạt, cho phép phân tích linh hoạt và kiểm tra liên tục thực tế tất cả các phương diện sản xuất và hoạt động kinh doanh của nhà máy. Trong đó hệ thống có các tính năng sau:

Các phương pháp thông minh tự động thiết lập báo cáo, không cần lập trình:

  • thiết kế theo bảng điện tử;

  • bảng tổng hợp;

  • báo cáo theo phân hệ và Cross-report;

  • hỗ trợ gom nhóm dữ liệu;

  • diễn giải các phần tử riêng biệt của báo cáo;

  • các tính năng tiện ích rộng lớn của lịch biểu công tác.

Có thể nhận thông tin ở bất kỳ phương diện nào đòi hỏi chi tiết. Người sử dụng có thể tự đặt ra mức độ chi tiết, tham số nhóm và tiêu chí chọn dữ liệu trong báo cáo theo đặc trưng các nhiệm vụ đã được giải quyết. Tùy chỉnh cá nhân này (thực tế, người sử dụng lập báo cáo chuyên ngành) có thể lưu để sử dụng tiếp theo. 

Các phương pháp kinh doanh hiện đại, phương pháp phân tích thông tin thuận tiện và trực quan, được thực hiện trong hệ thống, tạo chương trình bằng công cụ hữu hiệu nhằm giải quyết các vấn đề quản l‎ý cấp thiết.

Báo cáo lãnh đạo

"Báo cáo lãnh đạo", về nguyên tắc, là cơ chế mới đối với sản phẩm thuộc hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP", cho phép lập thông tin đều đặn và chuyển thông tin chỉ đạo về tình hình công việc hiện tại trong nhà máy. Quan trọng là, người lãnh đạo không cần tự lập yêu cầu, ngay cả khởi động "1C:DOANH NGHIỆP". Thiết lập một lần cơ chế "báo cáo lãnh đạo" có thể theo quy chế đã ấn định – ví dụ, mỗi ngày vào lúc 19:30 hoặc là cứ 15 phút trong ngày – đăng tải tự động lên Internet hoặc gửi báo cáo theo địa chỉ hòm thư điện tử đã ấn định, trong đó có các thông tin khác nhau về hoạt động của nhà máy tập trung lại dưới cách trình bày thuận tiện và trực quan cho người lãnh đạo. Trong báo cáo, phân tích linh hoạt dữ liệu theo các chỉ số hoạt động khác nhau của nhà máy: theo việc thực hiện kế hoạch sản xuất, theo khối lượng bán hàng, theo công nợ phải thu và phải trả, theo việc lưu chuyển tiền tệ theo từng khoản mục... Danh sách các chỉ số có thể tự thiết lập đối với mỗi người lãnh đạo trong số những người lãnh đạo của các phòng ban khác nhau thuộc công ty.

Để thuận tiện phân tích, trong báo cáo sử dụng lịch biểu đệ trình dữ liệu: lịch biểu đối chiếu chỉ số thực tế với chỉ số dự tính hoặc là với chính những chỉ số ở thời kỳ trước.