Trong điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ và mặt hàng sản xuất thành phẩm, nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của nhà máy là quản lý đơn đặt hàng của người mua và bán sản phẩm: lập kế hoạch và phân tích chỉ số thực tế theo các phương diện khác nhau. 

Phân hệ được sử dụng bởi giám đốc thương mại, cán bộ phòng tiêu thụ và cán bộ kho, cho phép nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân hệ quản lý bán hàng bảo đảm tự động hóa toàn bộ quá trình bán sản phẩm và hàng hóa trong nhà máy sản xuất, trong bán sỉ và bán lẻ. Phân hệ có các phương pháp hoạch dịnh và kiểm soát việc bán hàng, cho phép giải quyết các vấn đề quản lý đơn đặt hàng của người mua. Hỗ trợ các hệ thống bán sản phẩm và hàng hóa khác nhau – từ kho và theo đơn đặt hàng, bán hàng trả góp hoặc trả trước, bán hàng, nhận bán hàng k‎ý gửi, chuyển hàng bán k‎ý gửi cho người nhận bán hàng ký gửi...

Hoạch định bán hàng

Phân hệ sử dụng để hoạch định: 

 • khối lượng hàng bán theo số lượng và giá trị, dựa vào dữ liệu bán hàng ở thời kỳ trước, thông tin về số dư của kho hiện tại và ghi nhận đơn đặt hàng của người mua cho kỳ kế hoạch;

 • giá xuất xưởng, trong đó bao gồm cả việc dựa trên thông tin về giá hiện tại của công ty và hãng cạnh tranh; 

 • giá thành hàng bán, có tính đến thông tin về giá của người cung cấp, giá thành sản phẩm dự tính và thực tế cho thời kỳ ấn định.

Việc hoạch định bán hàng có thể tiến hành theo doanh nghiệp, theo bộ phận hoặc theo nhóm bộ phận, đối với hàng hóa riêng biệt và nhóm sản phẩm, đối với loại đã ấn định của người mua (theo khu vực, theo loại hình SXKD....). Phân hệ bảo đảm hợp nhất các kế hoạch riêng biệt vào kế hoạch bán hàng tổng hợp của nhà máy.

Để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, có soạn thảo trong hệ thống sử dụng các phương pháp phân tích tiên tiến đối chiếu dữ liệu bán hàng đặt ra và thực tế.

Việc hoạch định có thể thực hiện với sự chi tiết hóa thời gian từ ngày cho đến năm để cho phép:

 • chuyển tầm kế hoạch từ chiến lược sang hiện thời, lưu thông tin về các chỉ số đã thiết lập ở mỗi giai đoạn hoạch định;

 • hoạch cho kế toán theo mùa và không theo mùa.

Quản lý đơn hàng của người mua

Việc thực hiện đơn đặt hàng đúng thời hạn và tính minh bạch của quá trình thực hiện đơn đặt hàng trở thành phương diện quan trọng trong hoạt động của nhiều nhà máy sản xuất.

Chức năng quản lý đơn hàng được thực hiện trong hệ thống, cho phép phân bổ tối ưu đơn hàng của người mua và phản ánh chúng trong chương trình sản xuất tương ứng bằng việc thông qua phương hướng thực hiện đơn hàng và cơ cấu làm việc trong công ty (làm việc theo kho, theo đơn đặt hàng).

Tất cả các giai đoạn của việc quản lý đơn hàng và điều chỉnh nó được ghi nhận trong hệ thống bằng chứng từ tương ứng. Người quản lý ở bất kỳ thời điểm nào cũng có thể:

 • nhận thông tin đầy đủ về quá trình thực hiện đơn đặt hàng;

 • tìm kiếm nhật k‎ý tương quan giữa khách hàng và người bán;

 • đánh giá tính hiệu quả và độ tin cậy của công việc với đối tác.

Bằng báo cáo phân tích đã thiết lập trong phần mềm, người quản lý có thể nhận thông tin về việc thanh toán đơn hàng của người mua, về việc phân bổ đơn đặt hàng trong sản xuất và trong quá trình thực hiện chúng, về việc phân phối đơn đặt hàng cho người bán nhằm cung ứng đơn đặt hàng của người mua.

Quản lý giá

Phân hệ quản lý giá cho phép giám đốckinh doanh và người lãnh đạo phòng bán hàng xác định và thực hiện chính sách giá của nhà máy theo dữ liệu phân tích hiện có về nhu cầu và mức cung trên thị trường. 

Các tính năng chính của phân hệ: 

 • thiết lập các hệ thống khác nhau về dự tính giá và giảm giá;

 • sự hình thành giá bán ra bằng việc kế toán giá thành dự tính của sản phẩm và định mức lợi nhuận;

 • kiểm tra việc tuân thủ chính sách giá đã ấn định của cán bộ nhà máy;

 • đối chiếu giá bán ra của nhà máy với giá của người bán và đối tác;

Quản lý bán lẻ và kết nối thiết bị bán hàng

Đối với nhà máy sản xuất có cửa hàng và điểm bán lẻ riêng, trong hệ thống "1C:Quản l‎ý sản xuất công nghiệp" có các tính năng quản lý bán lẻ. Bán lẻ có thể được thực hiện ở bất kỳ kho hàng nào trong số các kho hàng – bán sỉ, bán lẻ hoặc điểm bán hàng chưa được tự động hóa. Kế toán hàng hóa trong các điểm bán hàng chưa được tự động hóa thực hiện theo giá bán lẻ đã ấn định. Có thể kết nối thiết bị bán hàng như: máy quét, thiết bị thu thập dữ liệu, màn hình khách hàng, cân điện tử, máy tính tiền ở chế độ "ghi nhận dữ liệu", "off-line" và "on-line". Hệ thống cho phép đánh giá giá trị hàng tồn theo giá bán lẻ, đối chiếu khối lượng và lợi nhuận bán hàng trong các cửa hàng bán lẻ (các điểm bán hàng), kiểm tra độ chính xác việc tiếp nhận doanh thu cửa hàng và điểm bán hàng.