Để đảm bảo chất lượng sản xuất sản phẩm, bảo đảm không ngừng việc cung cấp nguyên vật liệu sản xuất và thực hiện đơn đặt hàng theo thời hạn đã dự tính, không tăng giá thành dự tính, nhiệm vụ quan trọng là quản lý hiệu quả việc mua hàng dự phòng vào kho.  

Phân hệ cung cấp các thông tin cần thiết cho người quản lý chịu trách nhiệm về việc cung ứng để có thể thông qua quyết định đúng lúc về việc bổ sung hàng dự trữ vào kho, nhằm giảm chi phí cho việc mua hàng và nâng cao tính minh bạch mối quan hệ của công ty với nhà cung cấp. 

Trong số những tính năng mà phân hệ cung cấp có những tính năng sau: 

 • hoạch định linh hoạt việc mua hàng trên cơ sở kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất và đơn hàng của khách chưa thực hiện;

 • lập đơn hàng đặt nhà cung cấp và kiểm tra việc thực hiện;

 • ghi nhận và phân tích việc thực hiện các điều kiện bổ sung theo thỏa thuận về mặt hàng, khối lượng và thời hạn giao hàng đã ấn định;

 • hỗ trợ các hệ thống tiếp nhận hàng hóa khác nhau từ nhà cung cấp, trong đó có việc tiếp nhận hàng bán và nhận nguyên liệu và nguyên vật liệu gia công;

 • lập hóa đơn giao hàng bằng việc sử dụng phiếu xuất kho;

 • phân tích nhu cầu hàng hóa trong kho và sản xuất, thành phẩm và nguyên vật liệu;

 • phân tích đầy đủ và thiết lập mối liên quan giữa đơn hàng của khách và đơn hàng đặt nhà cung cấp;

 • phân tích hậu quả mà vì đó không thực hiện được đơn hàng đặt nhà cung cấp (đối với việc phá hỏng đơn hàng đặt nhà cung cấp có thể dẫn đến việc không giao hàng hóa và nguyên vật liệu đúng thời hạn);

 • lập kế hoạch mua hàng bằng việc cách tính dự báo mức độ hàng hóa dự phòng trong kho và hàng hóa còn dư trong kho;

 • việc lựa chọn hàng hóa của nhà cung cấp tốt nhất theo độ tin cậy của nó, nhật ký giao hàng, tiêu chí thực hiện đơn hàng gấp, các điều kiện giao hàng dự tính, dấu hiệu lãnh thổ hoặc là dấu hiện tự do khác và lập tự động đơn hàng dành cho chúng;

 • lập lịch biểu giao hàng và lịch biểu thanh toán.