Quản lý hiệu quả tài chính là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào. Với hệ thống quản lý tài chính được định hướng cho giải pháp đồng bộ các nhiệm vụ kế toán, kiểm soát và lập kế hoạch thu chi, hệ thống cho phép doanh nghiệp sử dụng hiệu quả tiền vốn của doanh nghiệp và thu hút đầu tư, nâng cao việc quản lý kinh doanh, lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. 

Sử dụng phân hệ quản lý tài chính cùng với cơ chế hỗ trợ cơ sở dữ liệu phân tán cho phép điều chỉnh hiệu quả việc quản lý tài chính tập đoàn và nghiệp đoàn, nâng cao tính minh bạch và thu hút đầu tư.

Các tính năng của phân hệ có thể được sử dụng cho giám đốc tài chính, cán bộ kế toán và phòng kinh tế kế hoạch, cũng như các phòng tài chính khác của doanh nghiệp.

Quản lý ngân sách

Phân hệ thực hiện các chức năng cần thiết để xây dựng hệ thống hoạch định tài chính cho doanh nghiệp: 

 • hoạch định việc lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp ở bất kỳ thời điểm nào theo các phương diện thời gian, trung tâm trách nhiệm tài chính, dự án, số dư và phát sinh, phân tích bổ sung (mặt hàng, đối tác....); 

 • dự báo hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực đã hoạch định; 

 • lập báo cáo tổng hợp theo kết quả dự báo; 

 • kiểm tra sự tương ứng của đơn đặt hàng dành cho chi phí sắp xếp nhân công theo các kỳ; 

 • phân tích tài chính; 

 • phân tích khả năng sử dụng vốn bằng tiền; 

 • phân tích sai lệch dữ liệu dự tính và thực tế.

Quản lý vốn bằng tiền

Phân hệ quản lý vốn bằng tiền (quỹ tiền) thực hiện các chức năng cần thiết sau để quản lý hiệu quả việc lưu thông tiền tệ trong doanh nghiệp, kiểm tra việc thanh toán:  

 • kế toán đa ngoại tệ theo số dư và biến động vốn bằng tiền; 

 • ghi nhận việc thu chi tiền theo như hoạch định; 

 • đặt dự phòng vốn bằng tiền cho việc thanh toán sắp tới tại các tài khoản ngân hàng và quỹ tiền mặt; 

 • lập lịch thanh toán; 

 • lập ra tất cả các chứng từ gốc cần thiết; 

 • tích hợp với các hệ thống "internet-banking"; 

 • khả năng phân bổ (thủ công và tự động) số tiền của một chứng từ thanh toán theo nhiều hợp đồng.

Quản lý công nợ phải thu, phải trả 

Yếu tố quan trọng khi làm việc với đối tác là chức năng quản lý công nợ phải thu, phải trả. Trong phân hệ quản lý công nợ, với chính sách tín dụng linh hoạt, hệ thống cho phép nâng cao sức hấp hấp dẫn của doanh nghiệp đối với khách hàng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Phân hệ quản công nợ có thể sử dụng trong cơ cấu tài chính, cung ứng và tiêu thụ của doanh nghiệp, cho phép tối ưu quản lý luồng tài chính và tài sản.

Việc sử dụng phân hệ cho phép phân tích sự thay đổi công nợ  trong các kỳ và sử dụng 2 loại công nợ - thực tế và dự tính (hoãn lại). Công nợ thực tế liên quan đến các giao dịch hạch toán và thời điểm chuyển quyền sở hữu. Công nợ hoãn lại xuất hiện khi phản ánh trong hệ thống các sự kiện giống như đơn giao nhận hàng và đưa hàng tồn kho vào bán k‎ý gửi, đơn đề nghị thanh toán và các sự kiện tương tự khác.

Mục đích chính của phân hệ hạch toán công nợ là: 

 • ghi chép việc xuất hiện công nợ của đối tác với công ty và công ty với đối tác: 

 • thống kê các nguyên nhân xuất hiện công nợ; 

 • hỗ trợ các phương pháp kế toán công nợ khác nhau (theo thỏa thuận, hợp đồng, các giao dịch kinh tế riêng); 

 • phân tích tình trạng công nợ hiện tại và nhật ký thay đổi.

Kế toán doanh nghiệp

Các tính năng quản lý kế toán doanh nghiệp được thực hiện trong hệ thống, bảo đảm hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam và nhu‎ cầu kinh doanh thực tế. Phương pháp luận được thông qua là sự phát triển tiếp theo của giải pháp kế toán, triển khai trong các sản phẩm của hệ thống "1C:DOANH NGHIỆP 7.7".

Phân hệ kế toán doanh nghiệp bảo đảm quản lý kế toán theo đúng luật pháp của Việt Nam, theo tất cả các phần hành, trong đó có: 

 • kế toán các giao dịch thương mại; 

 • TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình; 

 • kế toán nguyên vật liệu, hàng hóa, sản phẩm; 

 • kế toán chi phí và giá thành sản phẩm; 

 • giao dịch vốn bằng tiền (tiền mặt và tiền gửi); 

 • hạch toán thanh toán với đối tác; 

 • thanh toán với người nhận tạm ứng; 

 • kế toán tiền lương; 

 • hạch toán với ngân sách.

Việc tổ chức của phân hệ kế toán quản trị bảo đảm mức độ tự động hóa cao khi lập báo cáo kế toán.

Hỗ trợ quản lý kế toán doanh nghiệp đối với nhiều pháp nhân trong cùng một cơ sở dữ liệu. Việc tổ chức kế toán này cho phép tự động hóa doanh nghiệp có cơ cấu tổ chức khá phức tạp. 

Kế toán theo chuẩn mực quốc tế

Phân hệ kế toán theo chuẩn mực quốc tế, được soạn thảo bởi hãng «1C» nhờ sự hỗ trợ tư vấn của công ty PricewaterhouseCoopers, cung cấp cho phòng tài chính của nhà máy nền tảng phương pháp sẵn có để quản l‎ý kế toán theo chuẩn mực quốc tế và có thể mô phỏng theo những đặc tính ứng dụng các chuẩn mực cho nhà máy cụ thể nào đó.

Phân hệ bao gồm hệ thống tài khoản riêng biệt theo chuẩn mực quốc tế, có thể điều chỉnh được bởi người sử dụng và bảo đảm các tính năng sau: 

 • quản l‎ý kế toán tài chính và chuẩn bị lập giống như báo cáo tài chính riêng biệt và báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực quốc tế; 

 • chuyển đổi phần lớn các bản ghi kế toán (bút toán) từ phân hệ kế toán doanh nghiệp theo các quy tắc mà có thể điều chỉnh một cách linh hoạt bởi người sử dụng; 

 • quản l‎ý song song kế toán theo chuẩn mực Việt Nam và quốc tế theo các phần hành, nơi có sự khác nhau giữa chuẩn mực Việt Nam và các yêu cầu của chuẩn mực quốc tế báo cáo tài chính (ví dụ, kế toán TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình); 

 • lập chứng từ chuẩn riêng (ví dụ, tính chi phí, kế toán hàng dự trự, kế toán tài sản và một loạt các nhiệm vụ khác), cũng như nhập bản ghi chép đã điều chỉnh ở chế độ "thủ công".

Các tính năng của phân hệ cho phép:  

 • giảm bớt đến mức tối thiểu hao phí lao động của việc quản l‎ý kế toán theo chuẩn mực quốc tế đối với việc sử dụng dữ liệu kế toán theo chuẩn mực Việt Nam; 

 • so sánh dữ liệu kế toán theo chuẩn mực Việt Nam và kế toán theo chuẩn mực quốc tế, phần kế toán nào làm giảm việc chỉnh l‎ý dữ liệu trước khi soạn thảo báo cáo theo chuẩn mực quốc tế; 

 • hợp nhất báo cáo theo nhóm nhà máy; 

 • phân hệ cũng có thể được thiết lập để quản l‎ý kế toán và so sánh báo cáo tài chính theo chuẩn mực của các nước khác, trong đó có US GAAP.