Có thể thực hiện kế hoạch sản xuất đúng thời hạn và sử dụng tối ưu nguyên vật liệu ngay từ khi lập kế hoạch chất lượng hỗ trợ kỹ thuật và sửa chữa TSCĐ của doanh nghiệp. Khi sử dụng các tính năng của phân hệ quản lý sửa chữa, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch và kế toán các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và sửa chữa thiết bị: 

 • lập cơ sở định mức đối với việc bảo dưỡng TSCĐ;

 • lập kế hoạch bảo dưỡng TSCĐ và nguyên vật liệu để thực hiện;

 • tính toán các kết quả bảo dưỡng TSCĐ;

 • phân tích sai lệch theo thời hạn và khối lượng bảo dưỡng TSCĐ;

Phân hệ tự động hóa tất cả các giao dịch kế toán điển hình TSCĐ:  

 • tiếp nhận vào kế toán;

 • thay đổi trạng thái;

 • tính khấu hao;

 • thay đổi tham số và phương pháp định khoản chi phí khấu hao;

 • kế toán sản lượng thực tế của TSCĐ;

 • nâng cấp, điều chuyển, hiện đại hóa, ghi giảm và bán TSCĐ;

Hỗ trợ các phương pháp tính khấu hao sau:

 • phương pháp đường thẳng;

 • theo tỷ lệ khối lượng sản xuất;

 • theo khấu hao chung;

 • phương pháp giảm dần giá trị;

 • theo tổng số thời gian sử dụng có ích;

 • theo lịch biểu tính khấu hao riêng.

Khi hạch toán khấu trừ công nợ, có thể thiết lập không chỉ phương pháp hạch toán mà còn sử dụng lịch biểu phân bổ tổng số khấu hao hàng năm theo các tháng. 

Phân hệ nhận thông tin chi tiết về tình trạng TSCĐ, phân tích mức hao mòn và kìm hãm thực hiện công việc bảo dưỡng thiết bị.